Kommuniké från AdderaCare AB (publ) årsstämma den 27 maj 2020

Report this content

AdderaCare AB (publ) höll idag, den 27 maj 2020, årsstämma i Malmö. Bolagsstämman valde advokat Filip Funk vid Fredersen Advokatbyrå till ordförande och protokollförare. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, revisor och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Rickard Benediktsson, Leif Lindau, Hans Andersson och Per Nilsson samt nyvaldes Bengt A Olsson. Till styrelseordförande nyvaldes Hans Andersson.

Det beslöts att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Till revisionsbolag omvaldes KPMG AB och David Olow kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport, kvittning eller eljest med villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av teckningsoptioner, tillkomma efter utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission i enlighet med nedanstående villkor:

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 370 061,90 kronor genom nyemission av högst 7 401 238 aktier till en teckningskurs om två (2) kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 14 802 476 kronor. 

 

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

 

  1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. 
  2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 29 maj 2020. Även annan kan teckna i emissionen. 

 

  1. För varje tecknad aktie ska erläggas två (2) kronor kontant.  
  1. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 juni 2020 till och med den 18 juni 2020. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

 

  1. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

 
I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 
I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

 

I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 

  1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. 
  2. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen innebärande att bolagets säte ändras till Helsingborg, att stämman kan hållas i Helsingborg, Malmö eller Stockholm samt vissa redaktionella ändringar.

Övriga beslut

Beslut togs även om instruktion för valberedning.

Malmö den 27 maj 2020

AdderaCare AB (publ)

Styrelsen

Dokument & länkar