• news.cision.com/
  • AddLife/
  • AddLife expanderar i nytt segment genom förvärv av Vision Ophthalmology Group, som omsätter cirka 700 MSEK

AddLife expanderar i nytt segment genom förvärv av Vision Ophthalmology Group, som omsätter cirka 700 MSEK

Report this content

AddLife fortsätter sin expansion i Europa och förvärvar Vision Ophthalmology Group GmbH (VOG), en ledande europeisk distributör och tillverkare inom oftalmologi, ögonkirurgi, med verksamhet i Schweiz, Tyskland, Storbritannien, och Polen. VOG omsätter cirka 70 MEUR och har 190 medarbetare. Initial köpeskilling uppgår till 165 MEUR, varav 50 procent betalas kontant och 50 procent erläggs genom befintliga återköpta samt nyemitterade B-aktier. En tilläggsköpeskilling kan utgå på ytterligare maximalt 18 MEUR. Tillträde förväntas ske den 8 april 2021.

Förvärvet av Vision Ophthalmology Group är ett strategiskt viktigt förvärv som tillför ett nytt terapeutiskt område till AddLifes produktportfölj. Oftalmologi är en global och attraktiv tillväxtmarknad vars tillväxt drivs av teknikutveckling samt en växande, åldrande befolkning med kroniska sjukdomar.

VOG är en europeisk ledande oberoende distributör avseende högkvalitativa lösningar för oftalmologi. Koncernen levererar produkter, service och rådgivning avseende ögonkirurgi, t ex behandling av grå- och grön starr. Genom att, i nära samarbete med kirurger och sjukvårdpersonal, erbjuda nya och specialiserade produkter för behandling av olika ögonsjukdomar, skapas förutsättningar för tillväxt inom ett segment med ständigt ökande behov. VOG säljer produkter från ledande tillverkare, egna märkesvaror, samt egna kundanpassade operationskit som tillverkas i Tyskland.

Vi har sedan en tid varit intresserade av oftalmologimarknaden. Segmentet har alla viktiga egenskaper för att passa vår affärsmodell och det stärker vår position som en oberoende europeisk nischaktör inom Life Science. VOG har en stark ledning som tillför värdefull erfarenhet inom oftalmologi, vilket ger oss en stabil plattform och goda förutsättningar för att driva både organisk och förvärvad tillväxt i en intressant nisch.” säger Kristina Willgård, VD AddLife.

VOG har en etablerad och attraktiv leverantörsbas samt etablerade kundrelationer på marknader som servar en befolkning på över 200 miljoner invånare. Gruppen har också ökade tillväxtmöjligheter genom egen produktportfölj. Schweiz är största marknad och står för 42 procent av omsättningen, Tyskland för 40 procent medan Storbritannien och Polen står för 9 procent vardera.

Vi välkomnar AddLife som ny ägare och är väldigt entusiastiska över att nu få utveckla VOG i samarbete med en långsiktig ägare. Under 2019 påbörjade vi ett omfattande förändringsarbete för att skapa en grund för lönsam tillväxt och expansion till fler europeiska marknader. Med stöd av AddLifes nätverk och erfarenhet ser vi goda möjligheter att både öka tillväxten och förbättra lönsamheten.” säger Dario Aganovic VD för Vision Ophthalmology Group

Finansiell information
VOG omsatte under räkenskapsåret 2020 cirka 70 MEUR med ett proforma EBITDA-resultat om cirka 13 MEUR. Covid-19-pandemin medförde att färre antal operationer genomfördes under 2020, vilket påverkade koncernen negativt. Försäljning och resultat beräknas återhämta sig under 2021 drivet av förväntad, hög efterfrågan på ögonoperationer (covid-19-relaterad vårdskuld), starka bruttomarginaler och full effekt av redan genomförda besparingsprogram.

VOG förvärvas från Stirling Square Capital Partners. Bolaget förvärvas på skuldfri bas och i samband med transaktionen konverterar befintliga aktieägare lån till eget kapital. Den initiala köpeskillingen för förvärvet av VOG uppgår till 165 MEUR, varav 50 procent betalas kontant, finansierad genom befintliga och utökade kreditfaciliteter och 50 procent erläggs genom 1 500 000 befintliga återköpta B-aktier och genom 3 862 216 nyemitterade B-aktier i AddLife. Transaktionen innebär att antalet aktier i AddLife efter förvärvet uppgår till 118 360 508 (114 498 292) samt att AddLifes innehav av egna B-aktier efter förvärvet minskar från 2 010 845 B-aktier till 510 845 B-aktier. Priset för egen B-aktie motsvarar cirka 157 SEK. B-aktierna överlåts samt emitteras genom styrelsebeslut med stöd av bemyndiganden från årsstämman den 7 maj 2020. Transaktionen innebär vidare att AddLifes aktiekapital ökar från 58 309 339,55 SEK till 60 276 209,62 SEK. Erhållna aktier i AddLife kommer att omfattas av en lock-up om tolv månader från tillträdet med sedvanliga undantag.

En kontant tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 18 MEUR kan utgå senast 2024, utifrån uppnådda resultat i verksamheten fram till 2023.

Baserat på AddLifes nettoomsättning och EBITA-resultat för 2020 innebär förvärvet att omsättningen ökar med cirka 13 procent till cirka 6 miljarder SEK samt att EBITA-resultatet ökar med cirka 16 procent till cirka 930 MSEK.

Ovanstående siffror ska ses som en indikation och AddLife återkommer med proformaredovisning i anslutning till Q1-rapporten den 28 april.

Tidplan
Tillträde förväntas ske den 8 april 2021.

Konferenssamtal
AddLife inbjuder till ett kortare konferenssamtal via Teams som hålls kl 12 den 8 april. Mötet spelas in och kommer att lagras på webben.
Är det första gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app.

För att delta i mötet, klicka här>>

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 (0)705 10 12 23

VOG i korthet
Vision Ophthalmology Group (VOG) är en europeisk ledande, oberoende aktör inriktad på högkvalitativa lösningar för oftalmologi, ögonkirurgi. Koncernen levererar produkter, service och rådgivning avseende ögonkirurgi, t ex behandling av grå- och grön starr.
VOG strävar efter att förbättra patienters syn och därigenom livskvalitet, genom att säkerställa att kirurger alltid har tillgång till de bästa och mest effektiva ögonprodukterna och tjänsterna. Målet uppnås genom nära partnerskap och samarbeten med kliniker och OEM-företag och en ständig strävan efter att förstå patienternas behov och teknikens möjligheter. Bolaget har cirka 190 medarbetare och har sitt säte i Rossdorf, Tyskland. VOG drivs decentraliserat genom lokala dotterbolag med ansvarig landschef som rapporterar direkt till koncernledningen. Koncernen har gemensamma stödfunktioner i Tyskland som tillvaratar skalfördelar inom funktioner för produktledning, inköp och logistik. Koncernen har även egen tillverkning av olika kundanpassade operationskit i Tyskland. Den koncerngemensamma finansfunktionen är baserad i Stockholm.

 

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor, huvudsakligen i Norden och övriga Europa. AddLife har cirka 1 100 anställda i ett 50-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife Ab (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s. Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 april 2021 kl. 23.45 CEST.