AddLife offentliggör slutliga villkor för företrädesemission

AddLife AB (publ), org. nr. 556995-8126, (”Bolaget” eller ”AddLife”) offentliggjorde den 26 november 2018 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 20 december 2018, genomföra en nyemission om cirka 500 MSEK för att inhämta kapital för att fortsätta AddLifes tillväxtstrategi och genomföra fler strategiska förvärv. Idag offentliggör AddLifes styrelse de slutliga villkoren för företrädesemissionen.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Sammanfattning

  • Aktieägare i AddLife har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per sju (7) befintliga aktier av respektive aktieslag, det vill säga en teckningsrelation om 1:7.
  • Teckningskursen är 142 SEK per ny aktie, oavsett aktieslag, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 500 MSEK före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas.
  • Avstämningsdagen för företrädesemissionen är den 30 januari 2019 och teckningsperioden löper från och med den 1 februari 2019 till och med den 15 februari 2019.
  • Sista handelsdag i AddLife-aktien av serie B med rätt att delta i företrädesemissionen är den 28 januari 2019.

Villkor för företrädesemissionen
De som av Euroclear Sweden AB är registrerade som ägare i AddLife på avstämningsdagen, den 30 januari 2019, har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. Varje A-aktie i AddLife kommer att berättiga till en (1) teckningsrätt för teckning av A-aktier. Sju (7) teckningsrätter för teckning av A-aktier berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie. Varje B-aktie i AddLife kommer att berättiga till en (1) teckningsrätt för teckning av B-aktier. Sju (7) teckningsrätter för teckning av B-aktier berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

  • i första hand skall tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat aktier (oavsett aktieslag) med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, proportionerligt i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning;
  • i andra hand skall tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, proportionerligt i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning;
  • i den mån detta inte kan ske, ska tilldelning ske genom lottning.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 januari 2019. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen till och med den 28 januari 2019.

Teckningskursen är 142 SEK per ny aktie, oavsett aktieslag. Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 7 191 563 SEK genom nyemission av maximalt 3 530 402 nya aktier, varav 144 538 A-aktier och 3 385 864 B-aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra AddLife cirka 500 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 1 februari 2019 till och med den 15 februari 2019. AddLifes styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget senast den 15 februari 2019.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 13 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Handel med teckningsrätter av serie B sker på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 1 februari 2019 till och med den 13 februari 2019. Det kommer inte att ske någon organiserad handel med teckningsrätter av serie A.

Tidsplan
28 januari 2019    Sista dag för handel med B-aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter    
29 januari 2019    Första dag för handel med B-aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
30 januari 2019    Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
1 februari 2019    Utskick av prospekt och emissionsredovisning till direktregistrerade aktieägare påbörjas
1 februari 2019 – 13 februari 2019    Handel med teckningsrätter för B-aktier på Nasdaq Stockholm
1 februari 2019 – 15 februari 2019    Teckningsperiod    
1 februari 2019 – 20 februari 2019    Handel med betald tecknad aktie (BTA) för B-aktier på Nasdaq Stockholm
21 februari 2019    Teckningsresultat i företrädesemissionen offentliggörs
Omkring den 26 februari 2019    Handel med nya B-aktier inleds
Omkring den 5 mars 2019    Leverans av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt

Rådgivare vid företrädesemissionen
Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

Stockholm den 23 januari 2019
AddLife AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 (0)705 10 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 (0)702 28 15 45


VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AddLife. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av AddLife för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i annat land än Sverige. Varken teckningsrätterna i erbjudandet, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”). Värdepapper får inte utbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, i eller till USA eller till personer med hemvist där, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science-branschen som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till såväl privat som offentlig sektor, huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal operativa dotterbolag. Koncernen omsätter idag cirka 2,5 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 23 januari 2019 kl. 14:00 (CET).


Om oss

Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.