AddLifes företrädesemission fulltecknad

Report this content

AddLife AB:s (publ) (”AddLife” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har fulltecknats. Teckningsperioden i företrädesemissionen löpte ut den 15 februari 2019. Den slutliga sammanräkningen visar att 142 901 A-aktier och 3 357 585 B-aktier, motsvarande cirka 99,3 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Återstående 1 637 A-aktier och 24 636 B-aktier som ej tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats de som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de principer som anges i prospektet. Tilldelning av aktier som ej tecknats med stöd av teckningsrätter har endast skett till de som tecknat aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt. Intresset för företrädesemissionen har varit stort och som ett resultat av detta blev företrädesemissionen övertecknad med 68 procent.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker omkring den 21 februari 2019 genom utskick av avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan, omkring den 26 februari 2019. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Genom företrädesemissionen kommer AddLife att tillföras cirka 501 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Till följd av företrädesemissionen kommer AddLifes aktiekapital att öka med 7 184 142 kronor till 58 309 340 kronor. Det totala antalet aktier kommer att öka med 144 538 A-aktier och 3 382 221 B-aktier, till sammanlagt 28 624 573 aktier, varav 1 156 304 A-aktier och 27 468 269 B-aktier.

Nya A-aktier och B-aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 22 februari 2019, och de nya B-aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 26 februari 2019. De B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 5 mars 2019.

Rådgivare vid företrädesemissionen
Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

Stockholm den 21 februari 2019
AddLife AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 (0)705 10 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 (0)702 28 15 45

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AddLife. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av AddLife för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i annat land än Sverige. Varken teckningsrätterna i erbjudandet, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”). Värdepapper får inte utbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, i eller till USA eller till personer med hemvist där, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science-branschen som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till såväl privat som offentlig sektor, huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal operativa dotterbolag. Koncernen omsätter idag cirka 2,5 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 12.30 (CET).