Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2016 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar ca 25 ledningspersoner om maximalt 230 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 10,30 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 148,10 SEK motsvarande 110 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 2 september - 15 september 2016. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 17 september 2018 till och med den 28 februari 2019.

Stockholm den 26 september 2016

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:  

Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23 

Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45 

www.add.life 

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 450 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm. 

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 september 2016 kl. 15:30 (CET).

Prenumerera

Dokument & länkar