Aktierelaterat incitamentsprogram


Det av årsstämman 2018 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar ca 30 ledningspersoner om maximalt 170 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 15,30 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen.

Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 234,40 SEK motsvarande 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 25 maj till och med 8 juni 2018. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 16 juni 2021 till och med den 28 februari 2022.

Stockholm den 15 juni 2018

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45
www.add.life


AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anställda i ett 32-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,3 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 juni 2018 kl. 14:00 (CET).

Om oss

Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Prenumerera

Dokument & länkar