Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2019 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 35 ledningspersoner om maximalt 215 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 19,10 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 306,20 SEK motsvarande 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 10 maj till och med 23 maj 2019. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 20 juni 2022 till och med den 28 februari 2023.

Stockholm den 4 juni 2019
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45
www.add.life

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden och övriga Europa. AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,7 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 juni 2019 kl. 11:00 (CET).


Prenumerera