Analysguiden: Förvärven levererar enligt förväntningarna

Addlife levererade ett första kvartal med stark organisk tillväxt. Det är affärsområde Labtech som är motorn i utvecklingen, medan Medtech utvecklas svagare. Det stora förvärvet av Biomedica levererar också en utveckling i linje med förväntningarna.   

Stark tillväxt

Försäljningstillväxten för det första kvartalet var hela 41 procent, varav 4 procent är organisk tillväxt och 2 procent är positiva valutaeffekter. Resten är förvärvseffekter. Österrikiska Biomedica finns med under hela kvartalet och utgör 84 procent av den förvärvade försäljningen, vilket motsvarar en koncerntillväxt på 29 procent. Det är i nivå med den tillväxt som presenterades i pro formaredovisningen i samband med nyemissionen. Den organiska tillväxten visar att efterfrågan på marknaden är fortsatt god.

Kraftig resultatuppgång

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 22 procent. En nyemission har genomförts under kvartalet, vilket ökat antalet aktier med 8 procent, räknat som ett kvartalsgenomsnitt. Effekten på vinst per aktie blev begränsad eftersom finansnettot samtidigt förbättrades. Tillväxten i vinst per aktie blev 24 procent, vilket är över bolagets mål om en långsiktig vinsttillväxt på 15 procent. I resultatet 2019 ingår en positiv resultateffekt på 1 miljon kronor, genom omvärderingar av tilläggsköpeskillingar. Exklusive denna blir tillväxten i vinst per aktie 21 procent.   

Dämpad marginal

Eftersom rörelseresultatet steg långsammare (22 procent) än försäljningen minskade rörelsemarginalen från 9,6 till 8,3 procent. Nedgången förklaras av att marginalen på de nyförvärvade marknaderna är lägre. Troligen har också förvärvet av Biomedica medfört vissa temporära kostnader. Inom affärsområdet Labtech (60 procent av koncernen) blev rörelsemarginalen 10,3 procent, en nedgång från 11,2 förra året. Affärsområde Medtech uppnådde en marginal på 6,5 procent, en nedgång från 8,4 procent för ett år sedan.

Sverige utvecklas starkt

Den svenska marknaden uppvisar en fortsatt god efterfrågan och försäljningen ökar både till sjukvården och laboratorierna. Även i Danmark är utvecklingen positiv, efter att tidigare varit pressad. Försäljningen till läkemedelsbolag har vänt upp. Däremot är utvecklingen i Finland sämre. Den diskuterade hälso- och sjukvårdsreformen lades på is efter riksdagsvalet, vilket skapar osäkerhet. Första kvartalet var därför svagare än förra året. Däremot uppvisar nyförvärvade Biomedica en stabil tillväxt. Särskilt bra utvecklas Polen och Ungern, medan övriga marknader ökar i takt med den generella tillväxten.

Labtech utvecklas starkt  

Labtech är koncernens största affärsområde med 59 procent av koncernens försäljning. Till 91 procent består den av produktförsäljning, medan 9 procent avser tjänster. Tillväxten är mycket stark och den organiska blev 7 procent, medan totalförsäljningen ökade 42 procent. Rörelseresultatet ökade något långsammare, med 32 procent, vilket drog ner marginalen från 11,2 till 10,3 procent. Försäljningen inom diagnostikområdet i Sverige och Norge utvecklas mycket starkt, medan Finland är svagt på grund av osäkerheten med den nämnda sjukvårdsreformen. De förvärvade marknaderna i Central-/Östeuropa utvecklas enligt förväntan. Inom instrument för forskningsmarknaden utvecklas Danmark allt bättre, samtidigt som efterfrågan på egenutvecklade instrument i Kina är hög.

Medtech svagare

Affärsområdet Medtech utvecklas svagare än Labtech. Visserligen är den totala tillväxten mycket hög tack vare förvärv (39 procent), men den organiska ligger på minus 2 procent. Produktförsäljningen utgör 92 procent, medan tjänsteandelen är 8 procent (tidigare år noll). Rörelseresultatet ökade med 8 procent, vilket resulterade i en marginalnedgång från 8,4 till 6,5 procent. Den finska marknaden är problemet på grund av osäkerheten kring den framtida strukturen. I Finland har följaktligen bolaget påbörjat ett strukturarbete. I övriga Norden är utvecklingen bra, vilket även gäller Benelux, samtidigt som de nyförvärvade marknaderna i Central/Östeuropa går något bättre än väntat.       

Förändrade prognoser

Genom förvärvet av Biomedica och verksamheterna från Wellspect, förändras strukturen markant. De antaganden vi gjorde kring tillväxt innan kvartalsrapporten har här visat sig vara något för låga och har därför reviderats upp. Därtill har IFRS 16 inneburit att vi reviderat upp EBITDA-marginalen, liksom att vi ökat investeringarna i anläggningstillgångar, liksom att vi ökat avskrivningarna. Slutligen har vår beräkning av det initiala upplåningsbehovet till följd av förvärven visat sig något för hög, vilken dragits ner. Däremot har våra långsiktiga prognoser rörande tillväxt och marginal inte förändrats. De bygger på att Addlifes utveckling de senaste fem åren upprepas de kommande fem, vilket stämmer med bolagets målsättning. Vi prognostiserar emellertid en viss förbättring av rörelsemarginalen (inkl avskrivningar) jämfört med utfallet det senaste kvartalet.            

Motiverat värde

Vi har ett motiverat värde per aktie på 260 kronor, vilket är något över aktuell börskurs. Vi ser ingen anledning att ändra detta. Vårt motiverade värde ger visserligen ett p/e-tal 2019 på höga 40 och en EV/EBIT på höga 30. Det är dock ungefär i nivå med genomsnittsvärderingen för den grupp av tio medtechbolag som vi följer. Den höga värderingen av Addlife motiveras också av förvärvet av Biomedica, som skapar en europeisk tillväxtbas som bolaget tidigare saknat. Tillsammans med den klassledande låga kapitalkostnaden är vår bedömning att Addlife har mycket goda förutsättningar att även framöver genomföra lönsamma förvärv. Den osäkerhet vi känner gäller koncernens rörelsemarginal i det korta perspektivet. Stora förvärv drar regelmässigt upp kostnaderna i anslutning till förvärvet, vilket vi också tycker oss kunna spåra effekter av under det första kvartalet.

Läs analysen här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-addlife-forvarven-levererar-enligt-forvantningarna

Om oss

Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Prenumerera