Ändring av antalet aktier och röster i AddLife AB

Report this content

Enligt AddLife AB:s, org. nr 556995–8126, (”AddLife”) bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. På aktieägares begäran har 10 080 A-aktier omvandlats till 10 080 B-aktier.
Efter omvandlingen uppgår det totala antalet aktier och röster i AddLife per den 29 januari 2021 till 114 498 292 aktier respektive 156 034 516 röster. 4 615 136 av dessa aktier är A-aktier, representerande 46 151 360 röster, och 109 883 156 är B-aktier, representerande 109 883 156 röster. AddLifes aktiekapital samt aktiens kvotvärde är oförändrat.

Stockholm den 29 januari 2021
AddLife AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta

Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23

 
AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden och övriga Europa.  AddLife har cirka 1.000 anställda i ett 50-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 4,5 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 januari 2021 kl.14.00 (CET).