Årsstämma i AddLife AB den 1 september 2016

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i AddLife AB (”Bolaget”) den 1 september 2016 beslutades bland annat följande:

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015/2016.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015/2016 års förvaltning.

Styrelse, Vice VD samt Revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande styrelseledamöter omvaldes:

Johan Sjö
Fredrik Börjesson
Håkan Roos
Eva Nilsagård
Birgit Statin Norinder
Stefan Hedelius

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 575 000 SEK, varav styrelsens ordförande 450 000 SEK och övriga ledamöter 225 000 SEK vardera.

Johan Sjö omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid sammanträdet utsågs även hela styrelsen till att utgöra bolagets revisionsutskott med Eva Nilsagård som ordförande. Ordförande Johan Sjö och Håkan Roos utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande.

Till vice verkställande direktör utsågs fortsatt Artur Aira.

Som revisor valde stämman KPMG AB, med huvudrevisor George Pettersson, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med förslag från årets valberedning att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de fem röstmässigt största aktieägarna per 30 september 2016 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Principerna för utseende av valberedning skall gälla tills vidare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder cirka 25 ledningspersoner i AddLifekoncernen att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 230 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas till 110 procent av aktiens genomsnittskurs under mätperioden 2 september 2016 till och med den 15 september 2016. Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 230 000 av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.

AddLife AB innehar sedan tidigare inga aktier av serie B. Det totala antalet aktier i AddLife AB uppgår till 24 617 093 st.

Stockholm den 1 september 2016

AddLife AB (publ) 

För ytterligare information kontakta: 

Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23 

Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45 

www.add.life

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 425 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm. 

Denna information är sådan som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-09-01 kl 18.00 CET.


Prenumerera

Dokument & länkar