Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

”Förvärvsintensivt kvartal”

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018 (3 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 685 MSEK (668).
 • EBITA uppgick till 74 MSEK (79), motsvarande en EBITA-marginal om 10,8 procent (11,7), inklusive förvärvskostnader om 6 MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 9 procent och uppgick till 44 MSEK (40).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,83 SEK (1,67).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 92 MSEK (97). 
   

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018 (12 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 2 482 MSEK (2 333).
 • EBITA uppgick till 245 MSEK (234), motsvarande en EBITA-marginal om 9,9 procent (10,0) , inklusive förvärvskostnader om 8 MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 7 procent och uppgick till 129 MSEK (120).
 • Resultat per aktie uppgick till 5,36 SEK (4,95).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 177 MSEK (208).
 • Soliditeten uppgick till 35 procent (40).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 62 procent (63).
 • Under räkenskapsåret har fem förvärv genomförts, med en sammanlagd årsomsättning om cirka 750 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 SEK per aktie.

Stockholm den 12 februari 2019
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45
www.add.life


Telefonkonferens
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen är den 12 februari 2019, kl. 10:00.
Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren
Vänligen ring in på: +46 8 22 90 90 kod: 113242

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till såväl privat som offentlig sektor, huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal operativa dotterbolag. Koncernen omsätter cirka 2,5 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.


Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 08:00 CET.

Om oss

Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.