Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

 ”Förvärv stärker tillväxten”

1 APRIL - 30 JUNI 2017 (3 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 572 MSEK (465), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 17 procent.
 • EBITA ökade med 25 procent till 57 MSEK (47), motsvarande en EBITA-marginal om 10,1 procent (10,0).
 • Resultat efter skatt ökade med 12 procent och uppgick till 29 MSEK (26).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37 MSEK (-6).

1 JANUARI – 30 JUNI 2017 (6 MÅNADER) 

 • Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 1 148 MSEK (918), varav organisk tillväxt uppgick till 7 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 15 procent.
 • EBITA ökade med 37 procent till 111 MSEK (82), motsvarande en EBITA-marginal om 9,7 procent (8,9).
 • Resultat efter skatt ökade med 30 procent och uppgick till 58 MSEK (45).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,39 (2,11). För senaste 12-månaders perioden uppgick resultat per aktie till 5,12 SEK (3,99).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 84 MSEK (9).
 • Soliditeten uppgick till 40 procent (50).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 64 procent (57).Under delårsperioden har två förvärv genomförts, TM Techno Medica AB och Hepro AS, med sammanlagd årsomsättning om cirka 195 MSEK.
 • Efter delårsperiodens utgång har Krabat AS förvärvats med en årsomsättning om cirka 30 MSEK

Stockholm den 17 juli 2017

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:  

Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23

Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45

www.add.life

Telefonkonferens

Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på svenska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen är den 17 juli 2017, kl. 10:00.

Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren

Vänligen ring in på: +46 8 22 90 90 kod: 113242

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anställda i ett 35-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,0 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2017 kl. 08:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar