Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

”Ett europeiskt AddLife!”

1 APRIL – 30 JUNI 2019 (3 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 36 procent till 844 MSEK (622), varav organisk tillväxt uppgick till 2 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 32 procent.
 • EBITA ökade med 8 procent till 68 MSEK (63), motsvarande en EBITA-marginal om 8,1 procent (10,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 31 MSEK (35).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 65 MSEK (29).

1 JANUARI – 30 JUNI 2019 (6 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 1 689 MSEK (1 219), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 34 procent.
 • EBITA ökade med 15 procent till 138 MSEK (120), motsvarande en EBITA-marginal om 8,2 procent (9,9).
 • Resultat efter skatt ökade med 8 procent och uppgick till 66 MSEK (61).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,44 SEK (2,54). För senaste 12-månaders perioden uppgick resultat per aktie till 5,24 SEK (5,09).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 164 MSEK (68).
 • En företrädesemission om 501 MSEK har genomförts under delårsperioden.
 • Soliditeten uppgick till 47 procent (42).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent (65).
 • Under delårsperioden har förvärvet av Wellspect HealthCares verksamhet inom respiration och kirurgi slutförts. Förvärvet förväntas tillföra en årsomsättning om cirka 170 MSEK.

Stockholm den 12 juli 2019
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45
www.add.life

Telefonkonferens
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen är den 12 juli 2019, kl. 10:00.
Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren
Vänligen ring in på: +46 8 22 90 90 kod: 113242

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor, huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 3,0 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 08:00 CET.

Om oss

Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.