Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

”Stark organisk tillväxt under sommarkvartalet!”

1 JULI - 30 SEPTEMBER 2017 (3 MÅNADER)
 

 • Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 517 MSEK (409), varav organisk tillväxt uppgick till 9 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 18 procent.
 • EBITA ökade med 39 procent till 44 MSEK (31), motsvarande en EBITA-marginal om 8,5 procent (7,7).
 • Resultat efter skatt ökade med 22 procent och uppgick till 22 MSEK (18).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27 MSEK (28).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017 (9 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 1 665 MSEK (1327), varav organisk tillväxt uppgick till 8 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 16 procent.
 • EBITA ökade med 37 procent till 155 MSEK (113), motsvarande en EBITA-marginal om 9,3 procent (8,5).
 • Resultat efter skatt ökade med 27 procent och uppgick till 80 MSEK (63).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,28 (2,79). För senaste 12-månaders perioden uppgick resultat per aktie till 5,29 SEK (4,13).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 111 MSEK (37).
 • Soliditeten uppgick till 38 procent (49).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 65 procent (55).
 • Under delårsperioden har tre förvärv genomförts, TM Techno Medica AB, Hepro AS samt Krabat AS med sammanlagd årsomsättning om cirka 225 MSEK.

Stockholm den 26 oktober 2017
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45
www.add.life


Telefonkonferens
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på svenska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen är den 26 oktober 2017, kl. 10:00.
Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren
Vänligen ring in på: +46 8 22 90 90 kod: 113242

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anställda i ett 35-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,0 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08:00 CET.

Om oss

Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.