Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Report this content


”Tillväxten fortsätter” 

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019 (3 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 802 MSEK (578), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 34 procent.
 • EBITA ökade med 27 procent till 65 MSEK (51), motsvarande en EBITA-marginal om 8,1 procent (8,8).
 • Resultat efter skatt ökade med 11 procent till 27 MSEK (24).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 61 MSEK (17), inklusive IFRS 16 effekt om 23 MSEK (0).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019 (9 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 2 491 MSEK (1 797), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 34 procent.
 • EBITA ökade med 18 procent till 203 MSEK (171), motsvarande en EBITA-marginal om 8,1 procent (9,5).
 • Resultat efter skatt ökade med 9 procent och uppgick till 93 MSEK (85).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,36 SEK (3,53). För senaste 12-månaders perioden uppgick resultat per aktie till 5,12 SEK (5,21).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 225 MSEK (85), inklusive IFRS 16 effekt om 65 MSEK (0).
 • En företrädesemission om 501 MSEK har genomförts under delårsperioden.
 • Soliditeten uppgick till 45 procent (40).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 51 procent (66).
 • Under delårsperioden har tre förvärv genomförts, med en sammanlagd årsomsättning om cirka 225 MSEK.

Stockholm den 7 november 2019

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45
www.add.life

Telefonkonferens
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen är den 7 november 2019, kl. 10:00.
Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren2
Vänligen ring in på: +46 8 22 90 90 kod: 327497

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor, huvudsakligen i Norden och övriga Europa. AddLife har drygt 900 anställda i ett 40-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 3,2 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.


Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08:00 CET.