Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Report this content

Ännu ett starkt kvartal

1 JULI - 30 SEPTEMBER 2021 (3 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 49 procent till 1 850 MSEK (1 241), varav den förvärvade tillväxten uppgick till 54 procent. Den organiska omsättningen minskade med 5 procent men exklusive covid-19 relaterad omsättning var den organiska tillväxten 9 procent.
 • EBITA ökade med 44 procent till 286 MSEK (199), motsvarande en EBITA-marginal om 15,5 procent (16,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 8 procent till 139 MSEK (127).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,13 SEK (1,14).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 233 MSEK (183).
 • Under kvartalet har ett förvärv genomförts, Bio-Connect Group. Förvärvet beräknas tillföra en årlig nettoomsättning om cirka 140 MSEK.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021 (9 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 65 procent till 5 862 MSEK (3 542), varav den förvärvade tillväxten uppgick till 46 procent. Den organiska tillväxten var 22 procent men exklusive covid-19 relaterad omsättning var den organiska tillväxten 6 procent.
 • EBITA ökade med 94 procent till 944 MSEK (486), motsvarande en EBITA-marginal om 16,1 procent (13,7).
 • Resultat efter skatt ökade med 80 procent till 543 MSEK (301).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,58 SEK (2,69). För den senaste 12 månaders perioden uppgick resultat per aktie till 6,50 SEK (4,63).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 617 MSEK (391).
 • Soliditeten uppgick till 40 procent (46).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 105 procent (103).
 • Under delårsperioden har tre förvärv genomförts, Vision Ophtalmology Group, Healthcare 21 Group och Bio-Connect Group. Förvärven beräknas tillföra en årlig nettoomsättning om cirka 2 540 MSEK.

Stockholm den 22 oktober 2021
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45
www.add.life

Telefonkonferens
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Mötet spelas in och kommer att lagras på webben. Är det första gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app.

Telefonkonferensen är den 22 oktober 2021, kl. 10:00.

Önskar du delta via telefonkonferens, följ denna länk >>
Eller ring in (endast ljud) +46 8 505 376 58 Konferens-ID: 238 396 409#


Presentationen finns även på AddLife YouTube >>            

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor, huvudsakligen i Norden och övriga Europa. AddLife har cirka 1 800 anställda i ett 70-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 7 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 07:45 CET.

Prenumerera