Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Steget ut i Europa

1 JANUARI – 31 MARS 2019 (3 MÅNADER)

  • Nettoomsättningen ökade med 41 procent till 845 MSEK (597), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 35 procent.
  • EBITA ökade med 22 procent till 70 MSEK (57), motsvarande en EBITA-marginal om 8,3 procent (9,6).
  • Resultat efter skatt ökade med 33 procent och uppgick till 35 MSEK (26).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 99 MSEK (39).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,34 SEK (1,09). För senaste 12-månaders perioden uppgick resultat per aktie till 5,61 SEK (4,86).
  • Soliditeten uppgick till 52 procent (42).
  • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 58 procent (64).
  • Under kvartalet har en förträdesemission genomförts om 501 MSEK riktad till bolagets aktieägare. Företrädesemissionen blev övertecknad med 68 procent.
  • Efter kvartalets utgång har förvärvet av Wellspect HealthCares verksamhet inom respiration och kirurgi slutförts. Förvärvet förväntas tillföra en årsomsättning om cirka 170 MSEK.

Stockholm den 9 maj 2019
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45
www.add.life

Telefonkonferens
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen är den 10 maj 2019, kl. 10:00.
Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren
Vänligen ring in på: +46 8 22 90 90 kod: 113242


AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden och övriga Europa. AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,7 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 14:00 CET.

Om oss

Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.