Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Report this content

Ett framgångsrikt kvartal!

AddLifes delårsrapport för Q1 2022 har idag publicerats online på svenska och engelska på bolagets hemsida. Delårsrapporten kan även laddas ner som pdf-version.
Besök reports.add.life/delarsrapport-q1-2022

1 JANUARI – 31 MARS 2022 (3 MÅNADER)

  • Nettoomsättningen ökade med 49 procent till 2 579 MSEK (1 736), varav den förvärvade tillväxten uppgick till 51 procent. Den organiska tillväxten exklusive covid-19 relaterad omsättning var 5 procent. Covid-19 relaterad omsättning minskade med 25 procent.
  • EBITA ökade med 34 procent till 435 MSEK (326), motsvarande en EBITA-marginal om 16,9 procent (18,8).
  • Resultat efter skatt minskade med 0,9 procent till 225 MSEK (226).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,85 SEK (2,01). För senaste 12 månaders perioden uppgick resultat per aktie till 5,91 SEK (6,16).
  • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 332 MSEK (184).
  • Soliditeten uppgick till 37 procent (40).
  • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 86 procent (95).
  • Under kvartalet har de tidigare kommunicerade förvärven av MBA Incorporado S.L och Telia Health Monitoring slutförts och efter kvartalets slut har ytterligare två förvärv, BioCat GmBh och O'Flynn Medical Ltd, genomförts. Totalt beräknas dessa förvärv bidra med en årlig nettoomsättning om cirka 830 MSEK och cirka 350 anställda.
  • Från 3 januari 2022 är AddLife ABs aktie flyttad till Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholms marknad.
  • AddLifes VD och koncernchef Kristina Willgård har meddelat sin avgång och efter kvartalets utgång utsågs Fredrik Dalborg till ny VD och koncernchef. Fredrik börjar under fjärde kvartalet.


Stockholm den 28 april 2022
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45
www.add.life
 
Telefonkonferens
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Mötet spelas in och kommer att lagras på webben. Är det första gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app.

Telefonkonferensen är den 28 april 2022, kl. 10:00.                        
Önskar du delta via telefonkonferens, följ denna länk >>
Eller ring in (endast ljud) +46 8 505 376 58 Konferens-ID: 862 373 160#        

Presentationen finns även på AddLife YouTube >>            

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor, huvudsakligen i Norden och övriga Europa. AddLife har cirka 2 200 anställda i ett 85-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 07:45 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar