ADDTECH AB: ADDTECH-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT 1 APRIL TILL 30 JUNI 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI 2002

* Marknadsläget för merparten av koncernens verksamhetsområden är stabilt medan det för de telekominriktade delarna präglas av osäkerhet. Nettoomsättningen uppgick till 565 MSEK (636).

* Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 25 MSEK (41). För kvartal tre och fyra under föregående räkenskapsår var rörelseresultatet 6 MSEK respektive 12 MSEK.

* Under föregående år genomförda kostnadsbesparande åtgärder fortsätter att ge resultateffekt.

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 MSEK (5) och soliditeten ökade till 43% (41).


Solna den 20 augusti 2002

Roger Bergqvist
Verkställande Direktör
Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Delårsrapport för perioden 1 april - 30 september 2002 kommer att presenteras den 18 november 2002.

Addtech AB (publ)
Box 508
Parkvägen 2 A
169 29 SOLNA

Telefon 08-470 49 00
Fax 08-470 49 01
www.addtech.com
Org nr 556302-9726


FÖR HELA RAPPORTEN SE BIFOGAD FIL

Prenumerera