ADDTECH AB: BOLAGSSTÄMMA I ADDTECH AB 20 AUGUSTI 2002

Report this content

UTDELNING
Utdelningen fastställdes till 1,20 SEK per aktie.

STYRELSE
Följande styrelseledamöter omvaldes:
Anders Börjesson
Tom Hedelius
Urban Jansson
Lars Spongberg
Roger Bergqvist
Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Anders Börjesson till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Tom Hedelius.

Återköp av egna aktier
Den ordinare bolagsstämman i Addtech AB har idag beslutat att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget.

Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Stockholmbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Nästa rapport
Delårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2002 kommer att offentliggöras den 18 november 2002.

Stockholm den 20 augusti 2002
Addtech AB (publ)
Styrelsen

Prenumerera