ADDTECH AB: DELÅRSRAPPORT 1 APRIL TILL 30 SEPTEMBER 2002

Report this content

* Fortsatt stabilt marknadsläge för merparten av koncernens verksamhetsområden medan det för de telekominriktade delarna präglas av osäkerhet.
* Nettoomsättningen uppgick till 1 097 MSEK (1 198).
* Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 47 MSEK (67).
* Under det andra kvartalet (juli - september) uppgick nettoomsättningen till 532 MSEK (562) och rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster till 22 MSEK (26).
* Under föregående år genomförda kostnadsbesparande åtgärder har sänkt kostnadsmassan med ca 25 MSEK under perioden april - september.
* Förvärvet av R&K Gruppen stärker koncernens erbjudande till kunder inom bland annat medicinsk elektronik och ökar koncernens omsättning med 100 MSEK.
 
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Första halvåret 2002 (april - september)

Addtech-koncernens nettoomsättning under första halvåret uppgick till 1 097 MSEK (1 198). Minskningen är hänförlig till en lägre omsättning för koncernens telekominriktade verksamheter och då särskilt för investeringsprodukter.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 47 MSEK (67) och resultatet efter finansiella poster till 43 MSEK (64).
Till rörelseresultatet tillkommer jämförelsestörande poster om netto 3 MSEK (-3) hänförliga till fastighetsförsäljning med ett resultat om 12 MSEK samt kostnader till följd av omstrukturering inom koncernens telekominriktade verksamhet med 9 MSEK. Kvarvarande reserv för omstruktureringskostnader uppgår till 5 MSEK. Föregående år tillkom jämförelsestörande kostnader om 3 MSEK hänförliga till noteringen av Addtech på O-listan.

Det under föregående år genomförda åtgärdsprogrammet har sänkt omkostnaderna med cirka 25 MSEK under perioden april - september jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultatet efter skatt uppgick till 30 MSEK (42), eller 1,13 SEK per aktie (1,50). För den senaste 12-månadersperioden uppgick resultatet efter skatt till 41 MSEK respektive 1,55 SEK per aktie, vilket kan jämföras med 53 MSEK respektive 1,92 SEK under föregående verksamhetsår.

Andra kvartalet 2002 (juli - september)

Under andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 532 MSEK (562). Främsta förklaringen till minskningen är fortsatt svag marknad för koncernens telekominriktade verksamhet. För övriga verksamhetsområden är marknadssituationen sammantaget stabil.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 22 MSEK (26) och resultatet efter finansiella poster till 20 MSEK (24).

Under kvartalet förekom inga jämförelsestörande poster (fg år -3 MSEK).

Resultatet efter skatt uppgick till 13 MSEK (14), eller 0,51 SEK per aktie (0,52).

AFFÄRSOMRÅDEN

Component Systems
utvecklar och marknadsför nischinriktade elektro-mekaniska och elektroniska komponentlösningar för tillverkningsindustrin och eftermarknaden.

(FÖR TABELL SE BIFOGAD FIL)

Nettoomsättningen ökade med fyra procent till 460 MSEK (442). Rörelseresultatet uppgick till 30 MSEK (33).

Marknadsläget som helhet har under perioden varit stabilt. Den svaga efterfrågan från telekomsektorn har kompenserats genom försäljning till andra segment, såsom exempelvis komponenter till specialfordon och truckar samt tillämpningar för medicinsk elektronik.

Under perioden har intressanta order erhållits från energisektorn, där ökade miljökrav leder till att nya applikationer utvecklas.

Production Systems
tillhandahåller system och material för i huvudsak elektronik-, verkstads- och fordonsindustrins produktionsprocesser.

(FÖR TABELL SE BIFOGAD FIL)

Nettoomsättningen minskade med 34 procent till 211 MSEK (321). Rörelseresultatet uppgick till -8 MSEK (9).

En fortsatt osäkerhet inom telekom har lett till att kunder väljer att avstå eller senarelägger sina investeringar. Under perioden har ytterligare omstruktureringsåtgärder genomförts i den del av verksamheten som är inriktad på försäljning till nordiska telekomkunder. Den medvetna förskjutningen i produktmix från maskiner till förmån för tillbehör, material och tjänster har lett till att denna del nu är dominerande i affärsområdet.

Resultatet har under perioden påverkats positivt av att under föregående år genomförda kostnadsbesparande åtgärder ger effekt. Omkostnaderna har under perioden april - september varit cirka 20 MSEK lägre än under motsvarande period föregående år.

Transmission Systems
marknadsför transmissionskomponenter, maskinelement, hydraulik- och automationssystem för tillverknings-industrin och eftermarknaden. Egen tillverkning sker främst av kedjor, packningar och maskinelement.

(FÖR TABELL SE BIFOGAD FIL)

Nettoomsättningen minskade med två procent till 427 MSEK (437). Rörelseresultatet var oförändrat 26 MSEK (26).

Affärsområdets inriktning mot den breda verkstads-industrin samt skogs- och processindustrin har medfört en stabil marknadssituation. Även affärsområdets geografiska spridning är en utjämnande faktor.

Maskinelement och komponenter till energisidan, bla till vindkraftverk, samt delsystem och komponenter till nordiska maskinbyggare har haft en fortsatt positiv utveckling. Likaså har efterfrågan på hydraulik-komponenter från truckindustrin och till specialfordon varit god.

LÖNSAMHET

Avkastningen på sysselsatt kapital var 13 procent (15) och avkastningen på eget kapital uppgick till 10 procent (12).

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 42 procent, att jämföra med 41 procent vid räkenskapsårets ingång. Eget kapital per aktie uppgick till 15,80 SEK (15,70). Sedan föregående rapporttillfälle har utdelning utbetalats med 1,20 SEK per aktie.

Koncernens finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 71 MSEK, vilket är en minskning med 3 MSEK från årets början.

Återstående överskottsmedel från Alecta uppgick vid periodens utgång till 5 MSEK. Med nuvarande nyttjandetakt beräknas de vara förbrukade under innevarande räkenskapsår.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42 MSEK (30).

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 10 MSEK och avyttringar till 20 MSEK.

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Under det senaste kvartalet har avtal träffats om förvärv av R&K Gruppen med en omsättning på 100 MSEK. Förvärvet av R&K Gruppen, som konsolideras från och med 1 november, stärker koncernens erbjudande till kunder inom medicinsk elektronik. Under räkenskapsåret har Addtech även tillträtt Bergström Instrument med en årsomsättning om 30 MSEK.

MEDARBETARE

Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 1 078, vilket kan jämföras med 1 100 vid periodens ingång.

AKTIEFÖRDELNING

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 55,7 MSEK. Fördelningen på aktieslag är enligt följande:

(FÖR TABELL SE BIFOGAD FIL)

FRAMTIDSUTSIKTER

Marknadsläget för merparten av koncernens verksamhetsområden är fortsatt stabilt medan det för de telekominriktade delarna, vilka svarar för cirka tio procent av koncernens omsättning, präglas av osäkerhet.

Arbete pågår kontinuerligt med kostnadsbesparande och effektivitetshöjande åtgärder. Därigenom förväntas en fortsatt positiv påverkan på resultat och lönsamhet.
Addtech har god beredskap för att möta en kommande ökad efterfrågan på koncernens produkter och tjänster. Den finansiella ställningen är stark och ger goda förutsättningar för framtida tillväxt.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Med undantag av Redovisningsrådets nya rekommendationer från 2002, vilka inte har någon effekt på koncernens redovisade resultat och ställning, har tillämpning skett av samma redovisningsprinciper som i Årsredovisningen för räkenskapsåret 2001/2002.

MODERBOLAGET

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 15 MSEK
(13) och resultatet efter finansnetto till 0 MSEK (-3), varav jämförelsestörande poster 0 MSEK (-3).


Solna den 18 november 2002


Roger Bergqvist
Verkställande Direktör

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Delårsrapport för perioden 1 april - 31 december 2002 kommer att presenteras den 3 februari 2003.


För ytterligare information kontakta
Roger Bergqvist, VD, +46 8 470 49 04
Kennet Göransson, Ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Addtech AB (publ)
Box 508
Parkvägen 2 A
169 29 SOLNA
Telefon 08-470 49 00
Fax 08-470 49 01
www.addtech.com
Org nr 556302-9726
 
För hela Delårsrapport se bifogad fil

Prenumerera