Addtechs innehav av egna aktier samt ändring av antalet röster

Addtechs innehav av egna aktier
 
Under juni månad 2008 har Addtech AB överlåtit sammanlagt 85 500 B-aktier i samband med lösen av personaloptioner inom ramen för Addtechs personaloptionsprogram.
 
Addtechs innehav av egna aktier uppgår efter ovanstående transaktioner till 1 339 500 B-aktier. Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 23 632 832. Efter avdrag för återköpta aktier är antalet aktier 22 293 332.
 
Ändring av antalet röster
 
Under juni månad 2008 har vidare antalet röster i Addtech AB ändrats till följd av att aktieägare genomfört omvandling av A-aktier till B-aktier i enlighet med bolagsordningen. Antal aktier och röster i Addtech AB framgår av följande tabell:

 
                        Antal A-aktier         Antal B-aktier     Antal röster        Antal aktier
Före omvandling      1 103 814          22 529 018        33 567 158      23 632 832
Efter omvandling      1 102 470          22 530 362        33 555 062      23 632 832    
                              

Stockholm den 30 juni 2008
Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kennet Göransson, vice VD Addtech AB, +46 8 470 49 10
 
 
Addtech är en teknikhandelskoncern som inom valda nischer utvecklar och säljer högteknologiska komponenter och system till industriföretag och servicenäring. Koncernen har en årsomsättning om cirka 4,3 miljarder SEK och har
cirka 1 500 medarbetare. Kunderna är främst tillverkande företag inom mekanisk industri, fordons-, telekom- och elektronikindustri samt laboratorier inom vård och forskning i Norden. Addtech tillför kunden både tekniskt och ekonomiskt mervärde. Addtechaktien är noterad på OMX Nordic Exchange.
 
Informationen är sådan som Addtech AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den30 juni 2008 klockan 17:30 CET
 
 

 

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar