Aktierelaterat incitamentsprogram

Report this content

Det av årsstämman 2019 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar ca 25 ledningspersoner och maximalt 300 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats.

Köpoptionerna överlåts till ett pris av 21,10 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black & Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 321,80 SEK motsvarande 120% av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 30 augusti - 12 september 2019. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie av serie B under perioden från och med den 5 september 2022 till och med den 2 juni 2023.

Stockholm den 3 oktober 2019

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, CEO, +46 8 470 49 00
Malin Enarson, CFO, +46 705 979 473

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2019, kl.17.00 (CET).


Prenumerera