Årsstämma i Addtech AB 26 augusti 2021

Report this content

Vid dagens årsstämma i Addtech AB (”Bolaget”) och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 1,20 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen den 30 augusti 2021. Utdelning beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 september 2021.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

Styrelse
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex stycken ledamöter.

Ordinarie styrelseledamöterna Kenth Eriksson, Henrik Hedelius, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö och Niklas Stenberg omvaldes. Annikki Schaeferdiek nyvaldes som styrelseledamot.

Kenth Eriksson nyvaldes till styrelsens ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag för Niklas Stenberg, tillika verkställande direktör, till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Ordföranden Kenth Eriksson och Malin Nordesjö utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

Styrelsearvode
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande, 450 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget samt dessutom 100 000 kronor till respektive ledamot i ersättningsutskottet. Totala arvodet uppgår till 3 100 000 kronor.

Revisor
Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. Stämman beslutade att utse KPMG AB som revisor (omval).

Godkännande av ersättningsrapport
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av ersättningsrapporten.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda cirka 100 ledningspersoner i Addtech-koncernen att förvärva upp till 1 000 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Dessa ger rätt att förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 9 september 2024 till och med den 11 juni 2025, vilket motsvarar cirka 0,4 procent av totala antalet aktier och cirka 0,3 procent av totala antalet röster i Bolaget.

Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 27 augusti 2021 till och med den 9 september 2021. Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget.
Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet. 

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta 1 000 000 av Bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämmorna 2018, 2019 och 2020 samt i det köpoptionsprogram som beslutats om vid dagens årsstämma.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att Bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Avyttring av Bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Nasdaq Stockholm. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Addtech AB innehar sedan tidigare 3 451 272 aktier av serie B, vilka utgör cirka 1,3 procent av de utgivna aktierna och cirka 0,9 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i Addtech AB, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 272 793 984 st.

Nyemission upp till 5 procent av antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission upp till 5 procent av antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv. Syftet med bemyndigandet om nyemission är att möjliggöra för fler företagsförvärv.

Bemyndigandet för styrelsen gäller fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 5 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Kvittning skall endast kunna ske mot fordran med anledning av betalning för aktier i företag som Bolaget förvärvat. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma.

Stockholm den 26 augusti 2021

Addtech AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 200 anställda i drygt 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 

Denna information är sådan som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 16.00 CET.