Årsstämma i Addtech AB 30 augusti 2018

Vid dagens årsstämma i Addtech AB (”Bolaget”) och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 4,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen den 3 september 2018. Utdelning beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 6 september 2018.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/2018.

Styrelse
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju stycken ledamöter.

Ordinarie styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Kenth Eriksson, Henrik Hedelius, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö och Johan Sjö omvaldes.

Anders Börjesson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Ordföranden Anders Börjesson och Eva Elmstedt utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

Styrelsearvode
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om 650 000 kronor till styrelsens ordförande, 325 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget samt dessutom 50 000 kronor till respektive ledamot i ersättningsutskottet. Totala arvodet uppgår till 2 375 000 kronor. 

Revisor
Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. Stämman beslutade att utse KPMG AB som revisor (omval).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda cirka 25 ledningspersoner i Addtechkoncernen att förvärva upp till 300 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Dessa ger rätt att förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 6 september 2021 till och med den 3 juni 2022, vilket motsvarar cirka 0,4 procent av totala antalet aktier och cirka 0,3 procent av totala antalet röster i Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde.

Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 31 augusti 2018 till och med den 13 september 2018. Om börskursen för Bolagets aktie av serie B vid den tidpunkt köpoption påkallas överstiger 200 procent av genomsnittskursen under perioden 31 augusti 2018 till och med 13 september 2018, så ska lösenkursen ökas krona för krona med det belopp som överstiger 200 procent. Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta 300 000 av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämmorna 2015, 2016 och 2017 samt i det köpoptionsprogram som beslutats om vid dagens årsstämma.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att Bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Avyttring av Bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Nasdaq Stockholm. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen i Addtech AB beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman 30 augusti 2018 att återköpa aktier i Bolaget.

Addtech AB innehar sedan tidigare 1 063 650 aktier av serie B, vilka utgör 1,6 procent av de utgivna aktierna och 1,1 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i Addtech AB, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 68 198 496 st.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma.

Stockholm den 30 augusti 2018

Addtech AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00

Denna information är sådan som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 18.30 CET 

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.