Delårsrapport 1 april - 30 juni 2020

Första kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade med 4 procent och uppgick till 2 805 MSEK (2 934).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade med 10 procent och uppgick till 306 MSEK (341) motsvarande en EBITA-marginal om 10,9 procent (11,6).
 • Rörelseresultatet minskade med 17 procent och uppgick till 243 MSEK (292) motsvarande en rörelsemarginal om 8,7 procent (10,0).
 • Resultat efter skatt minskade med 19 procent och uppgick till 184 MSEK (226) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,65 SEK (3,35). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 12,15 SEK (10,85).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 54 procent (54)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 29 procent (31) och soliditeten uppgick till 34 procent (35).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 324 MSEK (253). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 17,70 SEK (10,30).
 • Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört tre förvärv, med en total årsomsättning om cirka 465 MSEK.
 • Covid-19 beräknas ha påverkat nettoomsättningen negativt med cirka 7 procent.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 SEK (5,00) per aktie.
 • Styrelsen föreslår att antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp på fyra aktier (så kallad aktiesplit 4:1).

VD-kommentar
Verksamhetsårets första kvartal präglades starkt av effekterna från den världsomspännande covid-19-pandemin, men utfallet blev något bättre än vi befarade i inledningen av kvartalet. Omsättningen sjönk med 4 procent, varav den organiska minskningen var 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. EBITA-marginalen landade på 10,9 procent, en minskning med endast 0,7 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Våra bolag har återigen visat prov på sin förmåga att agera snabbt och effektivt och vidtagit åtgärder för att anpassa kostnaderna efter en lägre affärsvolym. För hela VD-kommentaren, vänligen se delårsrapporten.

Stockholm, 14 juli 2020

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli kl. 08.15 CET.

En telefonkonferens på engelska kommer att hållas den 14 juli klockan 14.00 CET.
Telefon: +46 8 566 42 651. PIN: 84654209#
Webbsändning: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=462159B6-97D7-407F-B5E5-EE7B565FD8D8

Internationella telefonnummer finns tillgängliga här: https://events-ftp.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TF_Events_International_Access_List.pdf

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.