Delårsrapport Q1 1 april - 30 juni 2019

Report this content

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 22 procent och uppgick till 2 934 MSEK (2 395).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 31 procent och uppgick till 341 MSEK (260) motsvarande en EBITA-marginal om 11,6 procent (10,9).
  • Rörelseresultatet ökade med 32 procent och uppgick till 292 MSEK (221) motsvarande en rörelsemarginal om 10,0 procent (9,2).
  • Resultat efter skatt ökade med 40 procent och uppgick till 226 MSEK (162) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,35 SEK (2,35). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 10,85 SEK (7,95).
  • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 54 procent (53).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 31 procent (27).
  • Soliditeten uppgick till 35 procent (39).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 253 MSEK (52). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 10,30 SEK (7,55).
  • Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört sex förvärv, varav ett efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 540 MSEK.

VD-kommentar

Första kvartalet – en bra inledning på nya året
Nya verksamhetsåret har sammantaget fått en bra start, inte minst med tanke på de starka jämförelsetalen från föregående år och att påsken inföll i april. God organisk tillväxt på 12 procent genererade fin resultattillväxt och förstärkta marginaler. Samtliga affärsområden har goda positioner och upplever fortsatt bra marknadsläge. Vi har särskilt lyckats med att positionera oss väl inom ett antal segment med fortsatt mycket bra tillväxt. Samtidigt upplever vi på vissa håll att den starka medvinden har minskat i styrka.

Marknadsutveckling - varierande omständigheter
Affärsklimatet har varit bra i de flesta kundsegment och geografier, samtidigt som omständigheterna på marknaden har börjat variera mer tydligt. Efterfrågan på insatskomponenter till framförallt mekanisk industri har under kvartalet visat tecken på att plana ut på en hög nivå, liksom efterfrågan inom segmentet specialfordon. En delförklaring till detta är att det varit långa ledtider av vissa komponenter. Dessa ledtider har förkortats under inledningen av 2019, vilket lett till minskad efterfrågan under kvartalet trots fortsatt hög produktionstakt.

Det marina segmentet har fortsatt haft kraftig tillväxt, och står för drygt hälften av koncernens organiska tillväxt under första kvartalet. Efterfrågan på våra produkter och tjänster till miljöförbättrande lösningar har varit mycket stark, och väntas nu ligga kvar på denna höga nivå åtminstone under detta räkenskapsår.

Ur ett geografiskt perspektiv hade vi det bästa marknadsläget i Norge och Finland. Vår försäljning i Sverige och Danmark var stabil och våra verksamheter utanför Norden hade fortsatt god utveckling. Våra enheter i Storbritannien känner dock fortsatt av en viss osäkerhet på grund av Brexit.

Förvärv
Under kvartalet gjordes fem förvärv som sammantaget bidrar med en årlig omsättning om cirka 530 MSEK. Vi ser goda möjligheter till fler förvärv tack vare sund ekonomi och stark pipeline med bra spridning både på geografi och segment.

Utblick – fortsatt utveckling av verksamheterna
Vår affärsmodell med en mix av handelsprodukter, kundanpassade produkter och lösningar samt egna varumärken är en mycket viktig del i vår framgång. Mixen gör oss flexibla gentemot kundernas behov och minskar våra risker. Vi har under de senaste åren sett att det skett en förskjutning i mixen. Som framgår av modellen som presenteras i vår nyutgivna årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019, står nu våra egna produkter och anpassade lösningar för cirka 65 procent av vår verksamhet, medan 35 procent består av handelsprodukter. Handelsprodukter kommer alltid att vara en viktig del av vår affär. Samtidigt bekräftar utvecklingen att vi verkligen lyckas addera mer och mer värde till våra kunder samt att våra satsningar på egna produkter och varumärken har varit lyckosam.

Framöver förväntar vi oss att efterfrågan generellt håller i sig, men planar ut på en hög nivå. Den osäkra omvärlden påverkar oss som alla andra, men i ett längre perspektiv ser vi fortsatt många affärsmöjligheter inom strukturellt drivna utvecklingsområden som miljö och klimat, infrastruktur och Industri 4.0.

Stockholm 12 juli 2019

Niklas Stenberg
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 08.15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 702 679 499
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.