Delårsrapport Q2 1 april - 30 september 2019

Report this content

Andra kvartalet (1 juli - 30 september 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 2 917 MSEK (2 338).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 41 procent och uppgick till 380 MSEK (270) motsvarande en EBITA-marginal om 13,0 procent (11,5).
 • Rörelseresultatet ökade med 45 procent och uppgick till 329 MSEK (226) motsvarande en rörelsemarginal om 11,2 procent (9,7).
 • Resultat efter skatt ökade med 37 procent och uppgick till 240 MSEK (174) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,55 SEK (2,60). 

Perioden (1 april - 30 september 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 5 851 MSEK (4 733).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 36 procent och uppgick till 721 MSEK (530) motsvarande en EBITA-marginal om 12,3 procent (11,2).  
 • Rörelseresultatet ökade med 39 procent och uppgick till 621 MSEK (447) motsvarande en rörelsemarginal om 10,6 procent (9,5). 
 • Resultat efter skatt ökade med 39 procent och uppgick till 466 MSEK (336) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,90 SEK (4,95). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 11,80 SEK (8,60).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 56 procent (53).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 33 procent (29) och soliditeten uppgick till 32 procent (33).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 519 MSEK (145), varav tillämpningen av IFRS 16 har medfört en ökning med 72 MSEK. För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 12,30 SEK (8,20).
 • Sedan verksamhetsårets början har åtta förvärv genomförts, med en total årsomsättning om ca 570 MSEK. 


VD-kommentar

Andra kvartalet – stabil efterfrågan och en mycket stark vinsttillväxt
Addtech utvecklades mycket väl även under det andra kvartalet och vi fortsätter att växa i samtliga affärsområden. Trots starka jämförelsetal från föregående år, ökade omsättningen med 25 procent, varav 17 procent organiskt. EBITA ökade med 41 procent och vår rörelsemarginal fortsatte att stärkas väsentligt.

Den underliggande efterfrågan var sammantaget bra för koncernen under kvartalet men marknadsbilden varierar beroende på geografi och kundsegment. I vissa segment märktes ett lugnare tempo, med efterfrågan som planade ut på en hög nivå, precis som förväntat. Det märktes tydligast inom segmenten verkstadsindustri och specialfordon. Även efterfrågan på eftermarknadsprodukter till skogsindustrin, framför allt sågverksmarknaden, var något lägre under kvartalet. Bland marknadssegment med fortsatt god utveckling kan nämnas bland annat komponenter och lösningar inom elektronik och vindkraft där försäljningen ökade och infrastrukturprodukter där efterfrågan fortsatt var god.

Försäljningen av våra produkter och tjänster till miljöförbättrande lösningar har fortsatt varit mycket stark och stod även under detta kvartal för en betydande del av den organiska tillväxten i koncernen. Efterfrågan på nya projekt från våra kunder avseende scrubberlösningar var lägre under kvartalet, men vi bedömer fortsatt att marknadsläget är långsiktigt bra och vi har en mycket bra orderstock.

Ur ett geografiskt perspektiv fortsatte Norge och Finland att ha det bästa marknadsläget. Vår försäljning i Sverige och Danmark var stabil medan marknadsläget varierade för våra verksamheter utanför Norden och var sammantaget något dämpat.

Förvärv
Sedan räkenskapsårets början har vi genomfört åtta förvärv på sex olika geografiska marknader. Förvärven bidrar sammantaget med en årsomsättning om cirka 570 MSEK. Vi har goda möjligheter att genomföra ytterligare förvärv, inte minst med tanke på vår starka balansräkning och ett mycket bra kassaflöde under perioden. Vi har många pågående projekt igång i olika faser på olika geografiska marknader.

Utblick – ytterligare satsningar på hållbara affärer  
Addtechs starka kultur av entreprenörskap och förändring har alltid hållit oss i framkant av utvecklingen, något vi fördjupade oss i på den välbesökta och uppskattade kapitalmarknadsdag vi arrangerade i mitten av september. I vår kultur ligger också en vilja att bidra, inte bara till kunder och leverantörer utan också till samhället i stort. Vi har en unik position och en lång tradition av att addera värde mellan kunder och leverantörer också ur ett hållbarhetsperspektiv. För att ytterligare vässa vårt erbjudande av hållbara affärer som både kunder och investerare i allt högre utsträckning efterfrågar, har vi nu inlett ett omfattande arbete med att stärka kopplingen mellan vårt hållbarhetsarbete och FNs globala hållbarhetsmål.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi fortsatt har bra utfall i våra verksamheter. Trots avtagande efterfrågan inom vissa segment och den osäkra omvärldsbilden som råder, ser jag positivt på koncernens förutsättningar framöver. Vi har ett starkt affärskoncept och en affärsmodell med nischade enheter inom många olika branscher och geografier som skapar goda möjligheter till långsiktig hållbar och lönsam tillväxt.

Stockholm 24 oktober 2019

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08.15 CET.

En telefonkonferens på engelska kommer att hållas den 24 oktober klockan 14.00 CET på telefon +46 8 121 335 49, konferens-ID 465716. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på Addtechs webbplats https://www.addtech.se/investerare/finansiell-information/presentationer För ytterligare information om Addtech, se även material från Addtechs kapitalmarknadsdag som hölls den 19 september, tillgängligt via samma länk.

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 702 679 499
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.