Delårsrapport Q2 1 april - 30 september 2020

Report this content

Andra kvartalet (1 juli - 30 september 2020)

 • Nettoomsättningen minskade med 7 procent och uppgick till 2 723 MSEK (2 917). Covid-19 beräknas ha påverkat nettoomsättningen negativt med cirka 8 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade med 19 procent och uppgick till 306 MSEK (380) motsvarande en EBITA-marginal om 11,2 procent (13,0).
 • Rörelseresultatet minskade med 26 procent och uppgick till 242 MSEK (329) motsvarande en rörelsemarginal om 8,9 procent (11,2).
 • Resultat efter skatt minskade med 24 procent och uppgick till 181 MSEK (240) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,65 SEK (0,85).
 • Antalet aktier i bolaget har ökats genom att varje aktie, oavsett serie, delats upp på fyra aktier (så kallad aktiesplit 4:1).

Perioden (1 april - 30 september 2020)

 • Nettoomsättningen minskade med 6 procent och uppgick till 5 528 MSEK (5 851). Covid-19 beräknas ha påverkat nettoomsättningen negativt med cirka 7 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade med 15 procent och uppgick till 612 MSEK (721) motsvarande en EBITA-marginal om 11,1 procent (12,3).
 • Rörelseresultatet minskade med 22 procent och uppgick till 485 MSEK (621) motsvarande en rörelsemarginal om 8,8 procent (10,6).
 • Resultat efter skatt minskade med 22 procent och uppgick till 365 MSEK (466) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,30 SEK (1,70). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 2,80 SEK (2,90).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 51 procent (56).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 26 procent (33) och soliditeten uppgick till 32 procent (32).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 567 MSEK (519). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 4,35 SEK (3,10).
 • Sedan verksamhetsårets början har nio förvärv genomförts, varav två efter periodens slut, med en total årsomsättning om ca 775 MSEK.

VD-kommentar
Utfallet under det andra kvartalet blev något bättre än befarat, tack vare en mycket stark avslutande septembermånad. Omsättningen minskade med 7 procent, varav den organiska minskningen var 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Av den organiska minskningen beräknas 8 procent härledas av negativa Covid-19 effekter och en väsentlig del av den organiska effekten var relaterad till den minskade försäljningen av lösningar till skrubberinstallationer. Det fokuserade arbetet med att anpassa rörelsekostnaderna till lägre affärsvolymer i de bolag som verkar inom de drabbade marknadssegmenten, resulterade i att cirka 200 medarbetare dessvärre blev uppsagda under de första sex månaderna. Dessa åtgärder, i kombination med effekter från kortsiktiga kostnadsminskningar samt goda bidrag från förvärv, resulterade i en EBITA-marginal på 11,2 procent, vilket var bra givet den tuffa jämförelsen mot ett mycket starkt kvartal föregående år. Likviditeten är fortsatt god och kassaflödet är stabilt. För hela VD-kommentaren, vänligen se delårsrapporten.

Stockholm, 23 oktober 2020

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober kl. 08.15 CET.

En telefonkonferens och webbsändning på engelska arrangeras i anslutning till rapporten, klockan 14.00
Telefon: +46 8 566 42 651 PIN: 40437018#
Webbsändning: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=169EBB14-DCC0-4280-AD83-4ACEA0D27CC4

Internationella telefonnummer finns tillgängliga här: https://event.sharefile.com/d-s7bae1d9235d495a8

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.