Delårsrapport Q2 1 april - 30 september 2021

Report this content

Andra kvartalet (1 juli - 30 september 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 20 procent och uppgick till 3 257 MSEK (2 723). 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 39 procent och uppgick till 425 MSEK (306) motsvarande en EBITA-marginal om 13,1 procent (11,2).
 • Rörelseresultatet ökade med 45 procent och uppgick till 351 MSEK (242) motsvarande en rörelsemarginal om 10,8 procent (8,9).
 • Resultat efter skatt ökade med 45 procent och uppgick till 263 MSEK (181) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,95 SEK (0,65).

Perioden (1 april - 30 september 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent och uppgick till 6 536 MSEK (5 528). 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 35 procent och uppgick till 827 MSEK (612) motsvarande en EBITA-marginal om 12,7 procent (11,1).
 • Rörelseresultatet ökade med 41 procent och uppgick till 683 MSEK (485) motsvarande en rörelsemarginal om 10,4 procent (8,8).
 • Resultat efter skatt ökade med 40 procent och uppgick till 513 MSEK (365) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,85 SEK (1,30). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före/efter utspädning till 3,15 SEK (2,80). 
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 61 procent (51).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 26 procent (26) och soliditeten uppgick till 32 procent (32).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 435 MSEK (567). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 5,10 SEK (4,35).
 • Sedan verksamhetsårets början har elva förvärv genomförts, varav två efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 840 MSEK.

VD-kommentar
Vi hade en mycket stark underliggande efterfrågan under andra kvartalet med god tillväxt i samtliga affärsområden. Detta resulterade sammantaget i en organisk omsättningsökning på 10 procent. Utmaningarna med den globala komponentbristen har hanterats föredömligt av våra bolag och bedöms endast ha haft en begränsad påverkan på koncernens sammantagna leveransförmåga till våra kunder under perioden. Marknadsläget i kombination med fortsatt god kostnadskontroll samt väl hanterade prisökningar från leverantörer resulterade i rekordhöga marginaler och en EBITA-tillväxt på 39 procent för kvartalet.

Det är väldigt tillfredsställande att se vår affärsmodell visa upp sin styrka. Våra entreprenörsdrivna bolag med närhet till marknaden och starka relationer med leverantörer visar återigen på motståndskraft och fortsätter skapa optimala förutsättningar för långsiktigt lönsam tillväxt, sammanfattar Niklas Stenberg, CEO.

För hela VD-kommentaren, vänligen se Delårsrapporten.

Stockholm, 28 oktober 2021

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 08.15 CET.

En telefonkonferens och webbsändning på engelska arrangeras i anslutning till rapporten, klockan 10.00.
För deltagande på konferensen: 
Telefon

Sweden: +46 856618467
UK/International: +44 2071 928338 (toll-free)
United States: +1 6467413167  
PIN: 3891939
Webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/y2o53cbd  

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Malin Enarson, Ekonomidirektör, +46 705 979 473

Kort om Addtech
Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3000 anställda i ungefär 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.