Valberedningens förslag till styrelse i Addtech AB

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Kenth Eriksson, Henrik Hedelius, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö och Johan Sjö.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Börjesson.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2019.

I Addtechs valberedning inför årsstämman 2019 ingår Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Tom Hedelius, Åsa Nisell (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Mats Gustafsson (utsedd av Lannebo Fonder) och Johan Strandberg (utsedd av SEB Investment Management).

Stockholm den 10 juni 2019

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Malin Enarson, CFO, +46 705 97 94 73

Denna information är sådan som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2019 kl. 16.15 CET

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.