ADDvise återbetalar Obligationslånet 2014/2019 (ISIN: SE0006245460)

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) emitterade i oktober 2014 ett obligationslån om högst 100 MSEK med ISIN SE0006245460 varvid utestående belopp uppgår till 87 MSEK (”Obligationslånet”).

Som tidigare kommunicerats i bland annat prospektet offentliggjort den 15 september för Bolagets obligationslån om högst 240 MSEK 2017/2022 syftar nyss nämnda obligationslån till att bland annat sänka finansieringskostnaderna för att bättre reflektera den allmänna räntenivån. Obligationslån om högst 240 MSEK 2017/2022 löper med en ränta om 7,25 procent medan Obligationslånet löper med en ränta om 10,00 procent

ADDvise meddelar därför härmed att full återbetalning av Obligationslånet kommer ske genom frivillig inlösen vilket innebär att Fordringshavarna erhåller 101,0 procent av det nominella beloppet, jämte upplupen ränta beräknat från (men exklusive) den senaste ränteförfallodagen till och med (och inklusive) dagen för frivillig inlösen. Återbetalning kommer att ske den 10 november 2017 till de som är registrerade ägare till obligationerna på avstämningsdagen den 3 november 2017. Vid utbetalningen erhåller Fordringshavarna 101,0 procent av det nominella beloppet samt upplupen ränta beräknad fram till och med den 10 november 2017.

Kostnaden för den förtida återbetalningen av Obligationslånet uppgår till ca 3,0 MSEK varav ca 0,9 MSEK är kompensation för förtida lösen till obligationsinnehavarna och resterande belopp är till resultatet återförda rådgivarkostnader. Endast 0,9 MSEK är kassaflödespåverkande. Kostnaderna kommer att belasta ADDvise Groups resultat under fjärde kvartalet 2017.

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.            

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar