ADDvise genomför riktad nyemission och utökar utestående obligationslån för att finansiera förvärv

Styrelsen för ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har per den 1 september 2017 beslutat om en riktad nyemission av B-aktier om 7,9 MSEK samt en utökning av befintligt obligationslån med 9,1 MSEK för att finansiera förvärv.

  • Teckningskursen uppgår till 1,70 SEK per B-aktie baserat på ett volymviktat genomsnitt under perioden 16 augusti 2017 – 29 augusti 2017 med en rabatt om 7,5 procent.
  • ADDvise tillförs sammanlagt cirka 7,9 MSEK.
  • Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera värdeskapande förvärv samt att bredda ägarbasen. 
  • För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om cirka 10,7 procent av kapitalet och cirka 4,1 procent av rösterna i Bolaget.
  • Genom emissionen ökar antalet utestående B-aktier från 30 805 200 till 35 422 849 stycken.
  • Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 38 424 639 aktier till totalt 43 042 288 aktier, fördelat på 7 619 439 A-aktier och 35 422 849 B-aktier.
  • Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 461 764,90 SEK, från 3 842 463,90 till 4 304 228,80 SEK och ökar antalet röster från 10 699 959 till 11 161 723 röster.

Den riktade emissionen tecknas enligt följande:

Investerare Antal aktier Belopp, MSEK
Mangold Fondkommission AB 2 287 059 3,9
Purpose AB 1 470 589 2,5
Wilhelm Christerson 360 000 0,6
Modelio Equity AB (publ) 294 118 0,5
Anders Wihlborn 205 883 0,4
Totalt 4 617 649 7,9

Bolaget har även utökat sitt utestående obligationslån (ISIN: SE0006245460) med 9,1 MSEK. De nya obligationerna emitteras till 100 procent av det nominella värdet. Efter emissionen kommer det totala utestående beloppet av ADDvises obligationslån att uppgå till 87 MSEK

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med emissionen och utökandet av obligationslånet. 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2017 kl. 10.30 CET.

Om ADDvise:

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar