Analysguiden: Fortsatt marginalförbättring

Report this content

Addvise levererade en rapport för det tredje kvartalet 2019 som visade fortsatt hög tillväxt genom företagsförvärv och en stigande rörelsemarginal jämfört med samma kvartal förra året. Affärsområde Sjukvård visar en markant tillväxt i orderingången. 

Addvise är en internationell koncern inom Life science med en bred portfölj av produkter för sjukvård och forskning. Kunderna finns i ett 60-tal länder, både inom den privata och offentliga sektorn.

Förvärvsdriven tillväxt

Addvise kvartalsrapport redovisar en tillväxt i försäljningen under det tredje kvartalet på 32 procent, till 79 miljoner (föregående kvartal plus 37 procent). Förvärven av finska Sonar i april 2019 och amerikanska Merit Cables i augusti 2018 bidrar starkt. Den förvärvsjusterade organiska tillväxten kan beräknas till ungefär minus 2 procent, vilket dock var bättre än förra kvartalets minus 11 procent, men sämre än första kvartalets plus 4. Affärsområde Lab visar en organisk tillväxt på noll, mot minus 11 procent förra kvartalet. För affärsområde Sjukvård blev tillväxten minus 4 procent (plus 3 procent förra kvartalet). Orderingången under kvartalet ökade med 39 procent, vilket gav en förvärvsjusterad uppgång på 14 procent. I affärsområde Sjukvård var den förvärvsjusterade tillväxten hela 26 procent, medan affärsområde Lab uppvisade en tillväxt på 2 procent.

Förbättring av rörelseresultatet

I förhållande till samma kvartal för ett år sedan steg rörelseresultatet från 0,2 till 3,6 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förra kvartalets uppgång på 64 procent till 4,4 miljoner. Rörelsemarginalen blev 4,5 procent, att jämföra med förra kvartalets 4,7 procent, vilken belastades med kostnader på 2,1 miljoner kronor till följd av förvärvet av Sonar. Kvartalets redovisade marginal före avskrivningar (EBITDA-marginalen) blev 8,4 procent, att jämföra med förra kvartalets 7,9 procent (inklusive förvärvskostnader på 2,1 miljoner), medan första kvartalet gav 9,3 procent. Uppgångstrenden är således mer försiktig än i början av året.

Sänkta kostnader

Granskar vi kostnadsutvecklingen kan konstateras andelen inköpt material i procent av försäljningen var 62 procent, vilket är något över förra kvartalets 61 procent. Däremot gick personalkostnadernas andel av försäljningen ner till 22 procent, vilket är tydligt under normalnivån på 25 procent. Övriga externa kostnader har också gått ner och ligger detta kvartal på 9 procent av försäljningen, mot 11 procent förra kvartalet.

Finansnettot drar ner

Det negativa finansnettot under kvartalet uppgick till 4,7 miljoner kronor, vilket var en ökning med 1,0 miljoner från samma kvartal förra året, men något lägre än förra kvartalets 5,0 miljoner. Kvartalets finansnetto motsvarar höga 2,4 procent av utgående nettolåneskuld och nästan 10 procent på helårsbasis. Efter finansnetto blev därför kvartalsresultatet en förlust på 1,2 miljoner kronor, vilket dock var bättre än förlusten för ett år sedan på 3,5 miljoner.

Försäljningsprognoser

Vi behåller försäljningsökningen för 2019 oförändrad, vilket innebär att helårsförsäljningen beräknas öka med 31 procent och är i nivå med tredje kvartalets tillväxt på 32 procent. Vår prognos för 2020 innebär en försäljningsökning på 9 procent, exklusive effekter av framtida förvärv. I prognosen 2020 ligger en ökning på 5-6 procent för förvärvet av Sonar, som tillför intäkter under det första kvartalet 2020. Den organiska tillväxten prognostiseras till 3-4 procent.

Prognos rörelsemarginal

EBITDA-marginalen för 2019, som inkluderar effekter från IFRS 16, prognostiseras till 8,8 procent, vilket kan jämföras med 9,2 procent i vår tidigare prognos. Dämpningen motiveras av, dels problem att fastställa marginalnivån i och med IFRS 16, dels för att marginalen i tredje kvartalet låg på 8,4 procent. För 2020 räknar vi med fortsatt förbättringar, upp till 10,5 procent och bolagets marginalmål beräknas uppnått 2021, vilket är samma som tidigare.

Motiverat värde

Efter förra kvartalsrapporten hade vi ett värdeintervall på aktien på 1:85-2:15 kronor. Den viktigaste faktorn vid värderingen är ledningens mål om 10 procents EBITDA-marginal (omräknat för IFRS 16 till 11,5 procent). Vi bedömer att målet bör kunna uppnås år 2021. Det är bolaget framgångar under 2019 att få ner både personalkostnaderna och övriga omkostnader, som gör en förbättring trovärdig. Lönsamhetsproblemen i affärsområde Lab är den stora osäkerheten. Fortsätter den positiva marginaltrenden räknar vi med att bolagets höga kreditkostnadminskar markant, samtidigt som placerarnas riskpremie för eget kapital kommer att gå ner från dagens bedömda 1,5 gånger till 1,3, vilket fortfarande är högt (1,0 motsvarar marknadens genomsnitt), men mer i linje med en ”normal” högriskfaktor. Allt sammantaget ser vi ingen anledning att ändra vårt motiverade värdeintervall på 1,85-2:15 kronor. Det genomsnittliga årsvärdet på A-aktien ligger på 1,40 kronor och på B-aktien på 0,72 kronor, vilket också är dagskursen. Om bolagets målsättning infrias ser vi en betydande potential i aktien.

Läs hela analysen här: (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-addvise-fortsatt-marginalforbattring)

Prenumerera