Analysguiden: Marginalen fortsätter upp

Report this content

Addvise levererade en rapport för det första kvartalet 2019 som visade stark tillväxt genom företagsförvärv och en stigande rörelsemarginal tack vare ökat fokus på kostnaderna. Rörelsemarginalen steg från 4,0 procent för ett år sedan till 5,8 procent. Ytterligare en positiv faktor var den mycket starka utvecklingen i USA.

Addvise är en förvärvsintensiv koncern inom det medicinsktekniska området. Kunderna finns till ungefär lika delar hos laboratorier och hos sjukvården. Nordamerika och Sverige är de två dominerande marknaderna.

Bra försäljning

Koncernens försäljning ökade med 14 procent, jämfört med samma kvartal föregående år. Det är dock väsentligt under vår helårsprognos på drygt 40 procent, men det beror på att förvärvet av finska Sonar försköts och kommer in i redovisningen först från och med april.

Kraftig resultatförbättring

Resultatet före skatt för det första kvartalet steg från minus 271 tkr för ett år sedan till en vinst på 369 tkr. Några störningsposter i resultatet har inte specificerats för något av åren. Förbättringen syns även i rörelseresultatet, som ökade till 4,5 miljoner kronor (f å 2,7). Det gav en rörelsemarginal på 5,8 procent, vilket är den näst högsta marginalen för något första kvartal under de senaste sju åren. Bara fyra av kvartalen sedan 2012 har haft en högre rörelsemarginal, alla inföll 2016.

EBITDA-marginalen ökar

Granskar vi bolagets marginal beräknad på rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) har även den ökat markant, till 9,3 procent från 6,0 procent för ett år sedan. Nya redovisningsprinciper från normgivaren IASB gör emellertid att detta resultat har ökat med automatik, varför siffran inte är fullt jämförbar med tidigare kvartal. Bolaget lämnar uppgifter som indikerar att justeringen ökat EBITDA-marginalen med ungefär 1,7 procent under det första kvartalet. Återlägger vi denna blir den jämförbara EBITDA-marginalen 7,6 procent, vilket också är en tydlig förbättring från tidigare.

Kostnadsutvecklingen positiv

Personalkostnadernas andel går ner både trendmässigt och under kvartalet, från 25 procent av försäljningen för ett år sedan, till 23 procent under det senaste kvartalet. Övriga externa kostnader har också gått ner de senaste åren, liksom under det första kvartalet. År 2015 var de uppe i 19 procent av försäljningen, men är 2018 är de nere i 11 procent och har gått ner ytterligare till 8 procent under det senaste kvartalet.

Bra efterfrågan inom Sjukvård

Av koncernens två affärsområden är tillväxten kraftig inom Sjukvård. Försäljningsuppgången är 38 procent, varav 14 procentenheter är organisk (förvärvsjusterad) tillväxt. Efterfrågan är god, särskilt i Nordamerika, som svarar för 54 procent av affärsområdets försäljning. Bolaget har även framgångar med ett egenutvecklat operationsbord för speciella ryggskador. Affärsområdet näst största marknad är Sverige med en försäljningsandel på 32 procent och en tillväxt under det första kvartalet på 5 procent.  En svag krona har medfört tydligt positiva valutaeffekter.

Affärsområde Lab förbättras

Affärsområde Lab har det tuffare, men har förbättrats under kvartalet. Försäljningen föll visserligen något, med 3 procent, vilket dock var en klar förbättring från minus 8 procent förra kvartalet. Den svenska marknaden (96 procent av försäljningen) steg med goda 5 procent. Negativt är fortfarande marginalen. På EBITDA-nivå ligger den på drygt 3 procent, vilket visserligen är en uppgång från förra kvartalets 1 procent, men långtifrån koncernmålet. En orsak till den låga marginalen är att affärsområdets tillverkning sker i euro, vilket medfört negativa valutaeffekter.

Prognosutfall positivt

Vår tidigare prognos baserades på att bolaget successivt skulle öka marginalen, för att år 2022 uppgå till koncernmålet 10 procent. Vi kan nu konstatera att marginalutvecklingen blivit bättre än vår prognos, varför vi ökar den prognostiserade EBITDA-marginalen för 2019 (enligt den gamla redovisningen) från 6,6 till 7,6 procent. Samtidigt räknar vi med att koncernmålet på 10 procent nås ett år tidigare, år 2021. Vår tillväxtprognos revideras samtidigt ner för 2019 med 10 procentenheter till 31 procent. Det är effekten av att förvärvet av finska Sonar senarelagts med två månader.

Motiverat värde

I vår startanalys i januari kom vi fram till ett värde på Addvise kring 2-2:30 kronor per aktie. Med tanke på B-aktiens dåvarande kurs kring 0,60 kronor (A-aktien ligger tre gånger högre) var detta mycket aggressivt. Värderingen förutsatte att ledningen skulle lyckas att uppnå målet på 10 procents EBITDA-marginal senast år 2022. Eftersom Addvise lyckats lyfta EBITDA-marginalen, både för helåret 2018 (6,0 procent) och till 7,6 procent marginal isolerat för det första kvartalet 2019, framstår bolagets mål som realistisk. Med dessa förutsättningar och om bolagets framtida förvärv sker till priser per omsättningskrona, som motsvarar historikens, behåller vi vårt målvärde på 2-2:30 kronor per aktie.

Läs hela analysen här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-addvise-marginalen-fortsatter-upp  

Prenumerera