Delårsrapport 2020, 1 januari – 30 juni

April – juni 2020

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 101,8 MSEK (92,5), en organisk ökning med 10,0 % jämfört med samma period föregående år

EBITDA för perioden uppgick till 15,1 MSEK (7,3)

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 12,4 MSEK (4,4)

Periodens resultat uppgick till 8,3 MSEK (-1,7)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,09 SEK (-0,02)

Orderingången för perioden uppgick till 101,0 MSEK (95,4) en ökning med 5,8 % jämfört med samma period föregående år

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 20,5 MSEK (0,0)

Januari – juni 2020

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 185,5 MSEK (169,1), en ökning med 9,7 % jämfört med samma period föregående år

EBITDA för perioden uppgick till 20,5 MSEK (14,4)

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 15,0 MSEK (8,8)

Periodens resultat uppgick till 5,8 MSEK (-1,7)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,06 SEK (-0,02)

Orderingången för perioden uppgick till 238,3 MSEK (179,9) en ökning med 32,5 % jämfört med samma period föregående år

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 29,2 MSEK (2,5)

Kommentar från koncernchefen

ADDvise bästa kvartal hittills med organisk tillväxt och ett starkt resultat.

Andra kvartalet 2020 har varit både utmanande och väldigt positivt för ADDvise. Vi är mycket stolta över att vi fått vara en leverantör till många sjukhus med utrustning för att bekämpa covid-19. Samtidigt har våra verksamheter som levererar utrustning till planerade ingrepp haft stora utmaningar inte minst på den amerikanska marknaden.

Försäljningen i Sverige har i hög grad påverkats av en ökad efterfrågan på provtagningsutrustning för att testa patienter för covid-19. Emellertid har vi haft fortsatta störningar på de utomeuropeiska marknaderna på grund av covid-19, främst i USA. Många operationer och ingrepp av planerad art har skjutits på framtiden och därmed har försäljning av utrustning som används vid dessa ingrepp kraftigt minskat.

På liknande sätt som under det första kvartalet hade vissa av våra verksamheter ett mycket bra andra kvartal, medan andra verksamheter mötte utmaningar. Att balansera vår portfölj av produkter inom koncernen är av central betydelse för ADDvise, vilket vi gör för att absorbera geopolitiska och makroekonomiska fluktuationer på marknaderna där våra dotterbolag verkar.

Under andra kvartalet tog ADDvise betydande steg mot att nå de långsiktiga finansiella målen. Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick vid rapportperiodens slut till 4,6, att jämföra med det finansiella målet om 3. Vid utgången av andra kvartalet 2019 uppgick nettoskulden i förhållande till EBITDA till 8,2, dvs en väsentlig förbättring. EBITDA-marginalen uppgick under andra kvartalet i år till 14,9 procent, att jämföra med det finansiella målet om 10 procent och en EBITDA-marginal om 7,9 procent vid utgången av andra kvartalet 2019.

Vår produktportfölj har varit efterfrågad när det gäller att möta den snabba utvecklingen kring situationen som uppstått i och med covid-19. Vi fortsätter att arbeta för att uppfylla våra kunders behov av utrustning som är nödvändig i kampen mot denna pandemi.

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 101,8 MSEK, en organisk ökning med 10 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Orderingången fortsatte att vara stark i ingången av andra kvartalet men normaliserades under slutet av kvartalet. Orderingången uppgick till 101,0 MSEK under andra kvartalet, vilket var en organisk ökning med 6 procent jämfört med motsvarande period förra året då den uppgick till 95,4 MSEK.

Vi har under andra kvartalet fortsatt vårt arbete med att utvinna synergier och optimera kostnader. Koncernens OPEX i jämförbara enheter minskade med 10,8 procent, exklusive covid-19-relaterat stöd från myndigheter, under andra kvartalet jämfört med samma kvartal 2019. Inklusive stöd uppgick minskningen till 21,9 procent eller 6,7 MSEK. Medan det statliga stödet har reducerat de negativa finansiella effekterna av covid-19 på våra verksamheter, har vårt fortsatta arbete med att minska vår kostnadsbas varit nyckeln till den positiva utvecklingen av vår OPEX.

ADDvise upplever fortsatta störningar i leverantörskedjan för vissa av våra verksamheter, vilket påverkar vår förmåga att upprätthålla en normal produktionsnivå i några av våra dotterbolag. Detta, i kombination med att vissa sjukhus prioriterat om i sin verksamhet under pandemin, har gjort att leveranser av vissa order till kunder har skjutits fram till senare tidpunkter under året. Pandemin har ökat medvetenheten om hälso- och sjukvård globalt, och vi förväntar oss att den långsiktiga efterfrågan på våra produkter kommer att vara fortsatt stark.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartalet mycket starkt och uppgick till 20,5 MSEK, varav 10,5 MSEK avsåg effekten av anstånd med betalningar av skatter och avgifter. Exklusive anstånd med skatter och avgifter uppgick det positiva kassaflödet till 10,0 MSEK jämfört med 0 MSEK samma period föregående år.

Affärsområdet Sjukvård

Nettoomsättningen inom affärsområdet Sjukvård uppgick till 51,9 MSEK under det andra kvartalet, vilket är en minskning om 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, då den uppgick till 55,3 MSEK.

Försäljningstrenderna i Sverige och Nordamerika från första kvartalet har fortsatt under det andra kvartalet. Nedstängningar med avseende på covid-19 i USA har påverkat affärsområdet. Vår bedömning är att vi i slutet av det tredje kvartalet och i början av det fjärde kvartalet 2020 kommer att se en normalisering där den amerikanska marknaden kommer att öppna upp.

Orderstocken inom affärsområdet Sjukvård är fortsatt stark och även om tiden för framtida leveranser i vissa fall inte kan förutsägas kommer de fortfarande att levereras vid någon tidpunkt, och utgör en säkerhet under dessa osäkra tider.

Affärsområdet Lab

Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick till 49,9 MSEK under andra kvartalet, vilket resulterade i en mycket stark organisk tillväxt om 34 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Affärsområdet Lab har drivit koncernens resultat under kvartalet. Efterfrågan på produkter för provtagning och personskydd relaterat till covid-19 dominerade försäljningen.

Vi övervakar utvecklingen kring covid-19-pandemin noggrant och ser andra kvartalet som exceptionellt för affärsområdet Lab. Försäljningen under andra halvåret är svår att förutsäga, men vi står förberedda om den efterfrågan på produkter relaterade till kampen mot covid-19 vi sett under andra kvartalet upprepas.

Framtida utveckling

ADDvise fortsätter att aktivt arbeta för att bredda vår produktportfölj med nya förvärv i båda våra affärsområden. Vi är mycket stolta över att vår balanserade portfölj av produkter fortsätter att leverera. Arbetet med att ytterligare bredda vår produktportfölj genom förvärv fortgår.

Vi tror fortfarande att pandemin på lång sikt kommer att driva efterfrågan och investeringar inom hälso- och sjukvård. Efterfrågan på våra produkter i början av tredje kvartalet har  normaliserats, dels på grund av den oförutsägbara situationen i USA, dels på grund av att många av våra kunder byggt upp lager. Min bedömning är att vi under hösten kommer att se en accelerering av efterfrågan på våra produkter när planerad sjukvård kommer igång. Att förutsäga de kommande kvartalen är fortsatt en utmaning. Vi är dock säkra på att vi på medellång och lång sikt kommer att se en markant ökning när det gäller viljan att investera i medicinteknisk utrustning globalt.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Aaron Alkevik-Wong, CFO

Tel 08-128 766 03, e-post: aaron.wong@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juli 2020 kl. 08.45 CET.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar