Delårsrapport 2020, 1 januari - 30 september

Report this content

Juli - september 2020

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 76,2 MSEK (79,1)

EBITDA för perioden uppgick till 9,4 MSEK (6,7)

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,6)

Periodens resultat uppgick till 2,8 MSEK (-2,5)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,03 SEK (-0,03)

Orderingången för perioden uppgick till 68,0 MSEK (78,0)

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 2,6 MSEK (-6,9)

Januari - september 2020

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 261,7 MSEK (248,2)

EBITDA för perioden uppgick till 29,9 MSEK (21,1)

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 21,7 MSEK (12,4)

Periodens resultat uppgick till 8,6 MSEK (-4,2)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,09 SEK (-0,05)

Orderingången för perioden uppgick till 306,3 MSEK (257,9)

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 31,8 MSEK (-4,4)

Kommentar från koncernchefen

Förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde

Under tredje kvartalet 2020 har vi sett inledningen på en positiv trend. Den nordamerikanska marknaden som är mycket viktig för oss har långsamt börjat återhämta sig. Under slutet av tredje kvartalet var återhämtningen tydlig då sjukvården kunde fokusera om från att nästan uteslutande behandla och vårda covid-19-patienter till att nu även omfatta planerade ingrepp. Marknaden är dock fortsatt skör och nya utbrott av covid-19 kan förändra situationen.

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 76,2 MSEK, jämfört med 79,1 MSEK för tredje kvartalet förra året. Omsättningstillväxten i kvartalet har uteblivit jämfört med förra året, mycket beroende på att våra kunder köpt på sig stora volymer under andra kvartalet. Det har påverkat orderingången negativt.

EBITDA-marginalen under tredje kvartalet uppgick till 12,4 procent jämfört med 8,4 procent motsvarande kvartal förra året. För perioden januari - september uppgick EBITDA-marginalen till 11,4 procent och för rullande 12-månadersperioden till 10,9 procent. Vi är nöjda över att se att vår EBITDA-marginal stabiliserades över vårt långsiktiga finansiella mål på 10 procent.

Periodens nettoresultat är fortsatt starkt. Resultat efter skatt uppgick till 2,8 MSEK vilket ska jämföras med -2,5 MSEK samma period föregående år. Resultat efter skatt för årets första 9 månader uppgick till 8,6 MSEK jämfört med -4,2 MSEK samma period föregående år.

Under kvartalet har vi fortsatt haft stort fokus på att stärka balansräkningen. Nettoskuld/EBITDA uppgick i slutet av kvartal tre till 4,4. I slutet av motsvarande kvartal 2019 uppgick nettoskuld/EBITDA till 6,9, vilket innebär att vi sett en avsevärd förbättring. Vårt långsiktiga finansiella mål är att nå en nettoskuld/EBITDA på 3 gånger. Vi närmar oss målet men vi kan avvika negativt till följd av att förvärv genomförs.

Mot bakgrund av väsentligt förbättrad lönsamhet och våra förbättrade kassaflöden är min bedömning att vi kommer att nå vårt långsiktiga finansiella mål om att dela ut 25 % av nettovinsten för räkenskapsåret 2020.

Vår breda och välbalanserade produktportfölj har varit efterfrågad under situationen som uppstått i och med covid-19. ADDvise är redo att fortsätta uppfylla våra kunders behov av utrustning som är nödvändig i kampen mot denna pandemi.

Koncernens kostnadsnivå har fortsatt att vara ett fokusområde. I jämförbara enheter minskade koncernens kostnadsnivå med 6 procent i kvartalet jämfört med motsvarande kvartal förra året. Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartalet starkt och uppgick till 2,6 MSEK jämfört med -6,9 MSEK samma period föregående år.

Affärsområdet Sjukvård

Nettoomsättningen inom affärsområdet Sjukvård uppgick till 43,5 MSEK under det tredje kvartalet, vilket är en minskning om 12 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, då den uppgick till 49,5 MSEK.

Försäljningstrenderna i Sverige och Nordamerika från första och andra kvartalet har fortsatt under det tredje kvartalet. Den politiska osäkerheten i USA kombinerat med nedstängningar med avseende på covid-19 har påverkat affärsområdet. Den nordamerikanska marknaden har inte öppnat upp i den takt vi förväntat oss även om trenden varit positiv i slutet av tredje kvartalet. Det uppstår fortsatt lokala utbrott av covid-19 och fokus på partipolitik har förhindrat införandet av en bredare, central strategi för att hantera pandemin. Min erfarenhet är också att investeringsviljan hos våra amerikanska kunder går ner något inför ett presidentval men att det snabbt därefter kommer tillbaka till normala nivåer.

Orderstocken inom affärsområdet Sjukvård är fortsatt stark och även om tiden för framtida leveranser i vissa fall inte kan förutsägas kommer de fortfarande att levereras vid någon tidpunkt, och utgör en säkerhet under osäkra tider.

Affärsområdet Lab

Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick till 32,7 MSEK under det tredje kvartalet, vilket resulterade i en organisk tillväxt om 10 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

I årets tredje kvartal såg vi ännu ett starkt kvartal för affärsområdet Lab jämfört med motsvarande kvartal 2019. Försäljningen under tredje kvartalet har varit stark, men det fjärde kvartalet är svårt att förutsäga. Vi står dock förberedda om den efterfrågan på produkter relaterade till kampen mot covid-19 vi såg under andra kvartalet upprepas.

Framtida utveckling

ADDvise fortsätter att aktivt arbeta för att bredda vår produktportfölj med nya och spännande förvärv i båda våra affärsområden. Vi är mycket stolta över att vår balanserade portfölj av produkter fortsätter att leverera, särskilt med tanke på den osäkerhet i världen som nu råder med tanke på covid-19. Vårt arbete med att ytterligare bredda vår produktportfölj genom förvärv fortgår, men från mars till och med augusti i år har det varit svårt att genomföra förvärv. Nu ser vi dock en förbättrad situation.

Vi tror fortfarande att pandemin på lång sikt kommer att driva efterfrågan och investeringar inom hälso- och sjukvård. Efterfrågan på våra produkter i början av tredje kvartalet har normaliserats, dels på grund av den oförutsägbara situationen i USA, dels på grund av att många av våra kunder byggt upp lager. Att förutsäga de kommande kvartalen är fortsatt en utmaning. Vi är dock säkra på att vi på medellång och lång sikt kommer att se en markant ökning när det gäller viljan att investera i medicinteknisk utrustning globalt.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Aaron Alkevik-Wong, CFO

Tel 08-128 766 03, e-post: aaron.wong@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08.45 CET.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar