Delårsrapport 2021, 1 januari – 30 september

Report this content

Juli - september 2021

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 105,6 MSEK (76,2), en ökning med 38,6 %. Organisk tillväxt uppgick till 12,1 %.

Justerat EBITDA för perioden uppgick till 14,5 MSEK (5,3)

EBITDA för perioden uppgick till 13,3 MSEK (9,4)

Periodens justerade resultat uppgick till 3,0 MSEK (-1,2)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,01 SEK (0,02)

Orderingången för perioden uppgick till 93,7 MSEK (68,0)

Periodens kassaflöde uppgick till 23,7 MSEK (-2,9)

Januari - september 2021

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 310,9 MSEK (261,7), en ökning med 18,8 %. Organisk tillväxt uppgick till 1,8 %.

Justerat EBITDA för perioden uppgick till 38,0 MSEK (20,7)

EBITDA för perioden uppgick till 37,9 MSEK (29,9)

Periodens justerade resultat uppgick till 8,9 MSEK (-0,5)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,01 SEK (0,07)

Orderingången för perioden uppgick till 311,2 MSEK (306,3)

Periodens kassaflöde uppgick till 98,9 MSEK (7,8)

Kommentar från koncernchefen

Kraftig tillväxt under tredje kvartalet.

Ökning av intäkterna med 39 procent, varav 12 procent var organiskt drivet. Rullande 12 månader proforma inklusive tecknade avsiktsförklaringar uppgår koncernens nettoomsättning till 664 MSEK med ett EBITDA om 111 MSEK.

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 105,6 MSEK, en ökning med 38,6 procent jämfört med tredje kvartalet 2020 då nettoomsättningen uppgick till 76,2 MSEK. Organiskt ökade nettoomsättningen med 12,1 procent. Försäljningen har normaliserats under det tredje kvartalet. Rullande 12 månader uppgick nettoomsättningen till 407,8 MSEK jämfört med 358,5 MSEK för helåret 2020.

Nettoomsättning proforma rullande 12 månader, med alla bolag i koncernen konsoliderade från början av 12-månadersperioden, uppgick till 491,7 MSEK. Motsvarande proforma EBITDA-resultat uppgick till 78,9 MSEK. Vår målsättning är att i slutet av 2022 nå en nettoomsättning proforma om 1 miljard SEK och ett EBITDA-resultat om 150 MSEK.

Under årets tredje kvartal konsoliderar vi våra två senaste förvärv, GraMedica och MediSuite. Med GraMedica och MediSuite i koncernen växer ADDvise produktmässigt på den amerikanska marknaden. Vi genomförde i september en riktad nyemission om 125 MSEK. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i den riktade nyemissionen, som var flera gånger övertecknad. Den riktade nyemissionen gör det möjligt för oss att fortsätta vår offensiva tillväxtresa.

Som en följd av den ökade förvärvstakten har vi uppdaterat två av våra långsiktiga finansiella mål. Det långsiktiga finansiella marginalmålet höjdes från 15 procent i EBITDA-marginal till 20 procent i EBITDA-marginal. Det långsiktiga tillväxtmålet höjdes från 20 procent till 25 procent i omsättningstillväxt.

Under tredje kvartalet 2021 såg vi återigen en ökning av bruttomarginalen. Detta som en effekt av en återgång till en produktmix med en högre andel av egenutvecklade produkter men även av höga bruttomarginaler i nyförvärvade dotterbolag. Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 51,5 procent (36,4). Organiskt ökade orderingången under tredje kvartalet 2021 med 6,0 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Den totala orderingången uppgick till 93,7 MSEK (68,0).

EBITDA-resultatet för tredje kvartalet uppgick till 13,3 MSEK (9,4). Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,6 MSEK, jämfört med 2,8 MSEK under tredje kvartalet 2020. Förvärvskostnader påverkade EBITDA-resultatet negativt under tredje kvartalet 2021 om 1,6 MSEK, och periodens resultat efter skatt om 4,9 MSEK. Justerat EBITDA för tredje kvartalet uppgick till 14,5 MSEK (5,3), och periodens justerade resultat uppgick till 3,0 MSEK (-1,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under de första nio månaderna av 2021 till -16,9 MSEK. Kassaflödet har påverkats negativt av ökade inköp till lager för att ha en säkerhetsmarginal med tanke på störningar i leverantörskedjan under covid-19. Dessutom har kassaflödet påverkats negativt av betalning om 11,5 MSEK av skulden på anstånd med skatter och avgifter med anledning av covid-19 och av kostnader för finansiell och legal rådgivning i samband med förvärv om 10,0 MSEK.

Affärsområdet Lab

Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick till 49,9 MSEK, vilket är en ökning med 52,8 procent jämfört med tredje kvartalet 2020 då den uppgick till 32,7 MSEK. Vi ser fortsatt positiva tecken från våra laboratoriekunder som rör sig bort från förbrukningsvaror med låg marginal mot utrustning och projekt inom renrum och laboratorieinredning med bättre marginaler.

EBITDA-resultatet för affärsområdet Lab uppgick till 6,5 MSEK, en ökning jämfört med tredje kvartalet 2020 då det uppgick till 3,4 MSEK.

Affärsområdet Sjukvård

Nettoomsättningen inom affärsområdet Sjukvård uppgick till 55,6 MSEK, en ökning med 27,9 procent jämfört med tredje kvartalet 2020 då den uppgick till 43,5 MSEK. Utsikterna på den nordamerikanska marknaden har förbättrats jämfört med första halvåret 2021, och vi förväntar oss att flera planerade ingrepp som skjutits upp under pandemin, utförs under året.

EBITDA-resultatet för affärsområdet Sjukvård uppgick till 5,1 MSEK, en ökning jämfört med tredje kvartalet 2020 då det uppgick till 4,8 MSEK.

Förvärv

Vi fortsätter att arbeta proaktivt för att utöka vår produktportfölj genom nya och intressanta förvärv inom båda våra affärsområden.

Den 30 augusti 2021 undertecknade ADDvise en avsiktsförklaring om att förvärva Southern Life Systems (SLS), som vi planerar att konsolidera i koncernen under fjärde kvartalet 2021. SLS är ett amerikanskt medtech-företag som är marknadsledande inom utrustning och programvara för monitorering av patienter inom långtidsvård. Bolaget har utvecklat produkterna Rosie 4, Rosebud samt programvaran RCS som tillsammans effektiviserar övervakning av vitala parametrar hos patienter inom långtidsvården och på äldreboenden.

Den 21 oktober 2021 undertecknade ADDvise en avsiktsförklaring om att förvärva Poly Pharmaceuticals (Poly Pharma), som vi planerar att konsolidera i koncernen under första kvartalet 2022. Poly Pharma är ett amerikanskt läkemedelsbolag som specialiserat sig på att utveckla, tillverka och marknadsföra receptfria generiska läkemedel för behandling av hosta, förkylning, allergi, bihåleinflammation, urologisk hälsa och smärtlindring. Försäljningen sker främst till apotek och allmänläkare. Bolaget marknadsför och säljer 20 egna läkemedel på den amerikanska marknaden.

Proforma med genomförda förvärv och tecknade avsiktsförklaringar är årstakten för ADDvise Group mätt i EBITDA-resultat ca 111 MSEK med en nettoomsättning på ca 664 MSEK.

Framtida utveckling

Vår bedömning är att efterfrågan inom vårt produktsegment kommer att förbli hög, trots den pågående pandemin, och vår mångsidiga produktportfölj kommer att gynna oss.

ADDvise långsiktiga intäktstillväxt drivs främst av en växande och åldrande befolkning, ökad förekomst av kroniska sjukdomar och större investeringar i hälso- och sjukvård samt forskning och utveckling. Den globala befolkningen förväntas växa med två miljarder under de kommande 30 åren. År 2050 kan så många som var sjätte person vara över 65 år. Det kommer leda till stora utmaningar i sjukvårdssystemen och där vill vi vara en del av lösningen.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Aaron Wong, CFO

Tel 08-128 766 03, e-post: aaron.wong@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 08.45 CEST.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Delårsrapporten publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.