Delårsrapport 2022, 1 januari – 31 mars

Report this content

Januari - mars 2022

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 162,4 MSEK (87,7), en ökning med 85,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 4,2 %.

Justerat EBITDA för perioden uppgick till 21,3 MSEK (8,0)

EBITDA för perioden uppgick till 21,2 MSEK (8,9)

Periodens justerade resultat uppgick till 5,8 MSEK (1,6)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,00 SEK (0,02)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 1,8 MSEK

Kommentar från koncernchefen

Stark tillväxt och förbättrade marginaler

Trots att inledningen av första kvartalet präglades av nya störningar till följd av omikron ökade koncernens nettoomsättning organiskt första kvartalet med 4,2%. Under första kvartalet förbättrades försäljningen och lönsamheten gradvis med mars som en stark avslutande månad. Nettoomsättningen under första kvartalet var 162,4 MSEK (87,7), en ökning med 85,1%. Den justerade EBITDA-marginalen förstärktes och landade på 13,1% (9,1%). Vi kommer under 2022 se en gradvis förbättring av den justerade EBITDA-marginalen. Förbättringen är dels driven av operationella förbättringar, dels av konsolidering av förvärv med högre EBITDA-marginal än snittet för koncernen.

Koncernens årstakt uppgår nu till 918,0 MSEK i nettoomsättning proforma rullande 12 månader med ett justerat EBITDA-resultat om 156,6 MSEK. Det ger en justerad EBITDA-marginal på 17,1%. Årstakten bygger på att alla förvärvade bolag räknas in på proformabasis rullande 12 månader Q1 2022.

Våra två affärsområden Lab och Sjukvård, är verksamma på tre kontinenter. Genom en kombination av organisk och förvärvad tillväxt växer vi kraftigt under första kvartalet och kommer att fortsätta göra det under året. Tillväxten sker med förbättrad lönsamhet. När vår lånefinansiering för förvärv är fullt sysselsatt kommer vi att se tydliga förbättringar i våra kassaflöden. Idag belastas våra kassaflöden med räntekostnader för lån avsedda för förvärv som ännu inte omsatts till EBITDA och kassaflöden.

Vi har fortsatt att uppleva störningar i våra leveranskedjor under inledningen av året och sjukfrånvaron i våra egna produktionsenheter och hos våra underleverantörer har lett till att vi behövt hålla högre säkerhetsmarginaler i våra lager. Vi har även avvecklat koncernens factoring-limit under året vilket minskat kortfristiga skulder men det har också belastat kassaflödet negativt. Vår bedömning är att kassaflödena kommer att normaliseras under andra halvåret 2022 när effekterna av omikron klingat av och restriktioner tagits bort helt.

Den 19 april genomförde vi vårt största förvärv hittills, Surplus Diabetics. Genom Surplus får vi en bra plattform på den amerikanska diabetesmarknaden. Det är en marknad som växer kraftigt och där behoven är stora. Med tillträdet av Surplus Diabetics har vi nått 150 MSEK EBITDA proforma redan under Q1 2022 vilket var vårt finansiella mål. Styrelsen beslutade därför nyligen att uppdatera de finansiella målen med målsättning att 2022 nå en nettoomsättning proforma om 1 miljard SEK med ett justerat EBITDA-resultat på 200 MSEK, båda proforma rullande 12 månader.

Affärsområdet Lab

Nettoomsättningen för affärsområdet Lab uppgick till 65,4 MSEK vilket är en ökning med 72,6 % jämfört med Q1 2021 då den uppgick till 37,9 MSEK.

EBITDA-resultatet för affärsområdet Lab uppgick till 6,2 MSEK, en ökning jämfört med Q1 2021 då det uppgick till 4,6 MSEK. Den positiva utvecklingen beror huvudsakligen på att ett större förvärv genomförts i Förenade Arabemiraten, MRC Systems.

Affärsområdet Sjukvård

Nettoomsättningen för affärsområdet Sjukvård uppgick till 97,0 MSEK, en ökning med 94,6 % jämfört med Q1 2021 då den uppgick till 49,8 MSEK.

EBITDA-resultatet uppgick till 15,6 MSEK, en ökning jämfört med Q1 2021 då det uppgick till 4,6 MSEK. Den kraftiga ökningen har i första hand åstadkommits genom ett flertal förvärv på den amerikanska marknaden och de förvärvade företagen har bidragit med en högre genomsnittlig EBITDA-marginal.

Förvärv

Vi har en mycket disciplinerad förvärvsstrategi och utvärderar enbart bolag inom lab och sjukvård. Alla bolag vi utvärderar ska dessutom vara viktade mot strukturella demografiska förändringar. Det gör vår underliggande verksamhet relativt konjunkturokänslig. Utgångspunkten i våra bolags verksamheter är att rädda och förlänga människors liv vilket vi är mycket stolta över.

Vi har en fortsatt välfylld förvärvspipline där vi kan utöka vår produktportfölj genom nya och intressanta förvärv inom båda våra affärsområden. Prissättningen på bolag i de nischer och geografier vi är verksamma inom är fortsatt attraktiva. Det gör att vi har goda möjligheter att fortsätta vår tillväxtresa givet en fungerande kapitalmarknad. Under första kvartalet genomfördes en riktad emission till institutionella investerare som tillförde ADDvise cirka 100 MSEK före emissionskostnader. Flera av våra befintliga institutionella ägare tecknade i emissionen och ett antal nya.

Framtida utveckling

Vi verkar på en mycket stor och växande marknad och vi har ett starkt erbjudande. 2022 har börjat lovande och vi har en välfylld förvärvspipeline med möjligheter att kunna agera på om priset är rätt.

ADDvise långsiktiga intäktstillväxt drivs främst av en växande och åldrande befolkning, ökad förekomst av kroniska sjukdomar och större investeringar i hälsa, sjukvård samt forskning och utveckling. Vi har en stark position på marknaden och fortsätter att leverera på våra mål samtidigt som nya sätts. Jag är fast övertygad om att även 2022 kommer att bli ett starkt år för ADDvise.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Sebastian Robson, CFO

Tel 070-441 84 48, e-post: sebastian.robson@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2022 kl. 08.45 CEST.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Delårsrapporten publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.