Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2019/2021 inleds idag – Regulatorisk information

Report this content

Idag, den 25 januari 2021, inleds utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie 2019/2021 som emitterades i samband med ADDvise Group AB (publ):s (”ADDvise” eller ”Bolaget”) emission av units 2019. Utnyttjandeperioden pågår till och med den 8 februari 2021. Varje teckningsoption av serie 2019/2021 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i ADDvise till ett pris om 0,65 SEK per aktie av serie B. Om samtliga teckningsoptioner av serie 2019/2021 utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 28 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 8 februari 2021, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 4 februari 2021.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie 2019/2021

Utnyttjandeperiod: 25 januari 2021 – 8 februari 2021

Emissionsvolym: 43 042 288 teckningsoptioner av serie 2019/2021. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 43 042 288 aktier och ADDvise tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 0,65 SEK per aktie av serie B

Sista dag för handel i teckningsoptioner av serie 2019/2021: 4 februari 2021

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 4 februari 2021, alternativt utnyttjas senast den 8 februari 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie 2019/2021 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie 2019/2021 finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.addvisegroup.se, samt Mangolds webbplats, www.mangold.se. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det investeringsmemorandum som offentliggjordes av Bolaget den 16 januari 2019. Investeringsmemorandumet och fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns också att tillgå på ovanstående webbadresser.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.addvisegroup.se, och på Mangolds webbplats, www.mangold.se.  

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till ADDvise i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2019/2021.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För vidare upplysningar:

Hanna Myhrman, General Counsel
Tel: +46 709 82 92 23
E-post:
hanna.myhrman@addvisegroup.se

 

Om ADDvise

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar