Regulatoriskt meddelande- ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva ett finskt medtech-bolag

  • ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i ett Helsingforsbaserat medtech-företag (”Bolaget”) avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Bolaget (”Förvärvet”).
  • Bolaget är ett distributionsbolag verksamt inom försäljning och service av högkvalitativ medtech-utrustning.
  • Bolagets finansiella estimat för 2018 är cirka 67,0 MSEK i omsättning med ett justerat rörelseresultat om cirka 7,2 MSEK.
  • Köpeskillingen för Förvärvet uppgår till cirka 33,0 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis.
  • En tilläggsköpeskilling om maximalt cirka 11,3 MSEK kan tillkomma och betalas ut över två år.
  • Förvärvet är avsett att finansieras genom egna medel om cirka 10,0 MSEK samt med nettolikviden från en företrädesemission som är säkerställd till 100 procent av teckningsåtaganden och emissionsgarantier från större aktieägare och styrelseledamöter i ADDvise. Hela nettolikviden kommer att användas för Förvärvet. Mer information om företrädesemissionen har offentliggjorts i ett separat pressmeddelande daterat 2018-12-12.  
  • Förvärvet är bland annat villkorat av ADDvise due diligence på Bolaget samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal.

Motiv till Förvärvet

Bolaget har en stark position på den finska marknaden när det kommer till försäljning och service av högkvalitativ medtech-utrustning. Förvärvet kommer att stärka vår position på den nordiska marknaden inom hälsovårdssektorn och öka ADDvise Groups resultat och omsättning, säger Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group i ett uttalande.

 

Kort om Bolaget

Bolaget specialiserar sig inom försäljning och service inom högteknologisk medtech-utrustning till framförallt hälsovårdssektorn i Finland. Bolaget hade en omsättning om cirka 65,0 MSEK och ett justerat rörelseresultat om cirka 7,2 MSEK för 2017 och estimerat en omsättning om 67,0 MSEK med ett justerat rörelseresultat om cirka 7,2 MSEK för 2018.

Köpeskilling och tidplan

Köpeskillingen uppgår till cirka 33,0 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis, med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt cirka 11,3 MSEK, vilken är uppdelad på två betalningar om maximalt cirka 5,7 MSEK vardera givet att utsatta vinstmål uppnås. Tilläggsköpeskillingen utbetalas indikativt i Q2 2020 och Q2 2021.

Aktieöverlåtelseavtal och tillträde är planerat under Q1 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Krogerus är legal rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise Group AB

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 december 2018 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise:

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar