Delårsrapport för andra kvartalet 2002

Report this content

Adera AB (publ) Delårsrapport för andra kvartalet 2002 - Under andra kvartalet såldes en väsentlig del av koncernens verksamhet till Guide - Det svenska dotterbolaget Fagerö Konsult AB, i vilken den kvarvarande konsultverksamheten bedrevs, försattes i konkurs den 20 juni - Styrelsens och ledningens fokus på att identifiera ny verksamhet för bolaget har intensifierats - Omsättningen för perioden uppgick till 5,1 (95,0) Mkr. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9,5 (-75,1) Mkr. Periodens resultat före skatt uppgick till -9,7 (-79,2) Mkr - Per den 30 juni uppgick koncernens likvida medel till 5,6 Mkr - Vid periodens slut fanns 6 anställda i koncernen, samtliga i moderbolaget Verksamheten Under det andra kvartalet intensifierades styrelsens och ledningens arbete med att utvärdera möjliga strukturaffärer för konsultverksamheten. Vid ingången av kvartalet omfattade den operativa verksamheten 85 personer, varav 40 i Stockholm och 45 i Göteborg. Den 13 maj undertecknades ett avtal med Guide avseende en rörelseförsäljning av verksamheterna i dotterföretagen Adera Sweden AB (namnändrat till Fagerö Konsult AB) och Astrakan Strategisk Utbildning AB (namnändrat till Särsö Utbildning AB). Affären innebar ett realisationsvinst om 5 Mkr. Försäljningen innebar att större delen av de anställda i Stockholm och omkring hälften av personalen i Göteborg inom Adera Sweden AB och samtliga anställda i Astrakan Strategisk Utbildning AB övergick till anställning i Guide. Försäljningspriset till Guide uppgick totalt till 7,2 Mkr varav 7,0 Mkr för rörelsen i Adera Sweden AB och 0,2 Mkr för rörelsen i Astrakan Strategisk Utbildning AB. Av den totala köpeskillingen erlades 40 % kontant till Fagerö Konsult AB respektive Astrakan Strategisk Utbildning AB vid avtalstecknandet, resterande del skall betalas i mars 2003. Beslut om avveckling av den resterande verksamheten i dotterföretaget Adera Sweden AB fattades den 23 maj. Avvecklingskostnader i dotterföretaget beräknades uppgå till ca 11 Mkr. Efter ett omfattande arbete i ledningen med att försöka finna nya strukturlösningar fattade styrelsen i dotterbolaget den 19 juni beslut om att ansöka om konkurs. Konkursansökan inlämnades till tingsrätten den 20 juni. I samband med att beslutet om avveckling av konsultverksamheten togs, gav styrelsen för Adera AB ledningen i uppdrag att utvärdera möjligheten att förvärva ny verksamhet. Vid utgången av det andra kvartalet var endast 6 personer anställda i koncernen (moderbolaget). Av dessa slutar 2 anställda sin anställning under det tredje kvartalet. Alla övriga anställda i moderbolaget, förutom VD, är vid periodens slut uppsagda. Samtliga viktiga funktioner för att hantera bolagets kvarvarande drift har lagts ut på externa konsulter. Omsättning, resultat och antal anställda i korthet 2002 2001 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 jan-dec Omsättning, 5,1 24,2 40,5 51,8 95,0 127,7 315,0 Mkr EBITA 1), Mkr -9,0 -13,3 - -28,1 -36,3 -30,6 -117,4 22,4 EBITA- -176,4 -55,1 - -54,2 -38,2 -24,0 -37,3 marginal, % 55,6 EBIT, Mkr -9,5 -13,3 - -86,9 -75,1 -76,0 281,5 43,5 Antal 168 298 418 481 anställda vid 3 90 168 periodens slut 2) 1) Justerat för jämförelsestörande poster. 2) Exklusive personer som omfattas av strukturåtgärder. Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 5,1 Mkr, jämfört med 95 Mkr under samma period föregående år. Den kraftiga omsättningsminskningen förklaras främst av att en väsentlig del av verksamheten såldes till Guide per den 1 maj 2002, vilket innebär att omsättningen under det andra kvartalet 2002 huvudsakligen omfattar april månads försäljning. Av samma skäl har även resultatet påverkats kraftigt negativt. Under en period belastades resultatet av personalkostnader för den personal som återstod efter försäljningen till Guide samtidigt som alla affärer och kundverksamhet övergått till Guide. Jämförelsestörande poster Posten jämförelsestörande poster uppgår till - 0,4 Mkr under det andra kvartalet. Denna post är ett nettoresultat av ett flertal händelser under perioden som klassificerats som jämförelsestörande poster med anledning av att de är hänförliga till de strukturåtgärder som genomförts och ej till den ordinarie verksamheten. Verksamhetsöverlåtelsen till Guide medförde en realisationsvinst i koncernen om 5 Mkr. Konkursen i dotterbolaget Fagerö Konsult AB har för koncernen initialt resulterat i en realisationsförlust om 0,3 Mkr. Utöver detta har avsättningar om 2,5 Mkr gjorts i koncernen för att täcka de garantiåtaganden, främst avseende leasingåtaganden, som moderbolaget tidigare ingått för Fagerö Konsult AB:s räkning. I moderbolaget har även reserveringar gjorts med 2,6 Mkr avseende avveckling av samtlig personal exklusive VD, samt infriande av åtaganden i samband med uppsägning av leasingavtal o dyl. Kommentarer till balansräkningen Avvecklingen av den operativa verksamheten i dotterbolagen under det andra kvartalet har inneburit att balansräkningen per den 30 juni 2002 huvudsakligen avser moderbolaget. Med anledning av denna väsentliga förändring kommenteras utgående balansposter istället för att jämförelser görs mot tidigare perioder. Likviditet och finansiering Koncernens kassa och banktillgodohavanden uppgick den 30 juni till 5,6 Mkr. Under det andra kvartalet har utbetalningar skett avseende strukturåtgärder med ca 2,6 Mkr. Per den 30 juni 2002 finns inga räntebärande skulder i koncernen. Inga nyemissioner har genomförts under perioden. Inga nya lån har tagits upp. Investeringar Finansiella anläggningstillgångar avser främst den långfristiga delen av fordringar hänförliga till försäljning av verksamhet under år 2001 och 2002. Amortering sker enligt fastställd amorteringsplan och samtliga fordringar kommer att vara reglerade vid slutet av år 2004. Denna post inkluderar även ett aktieinnehav i riskkapitalbolaget Adera Venture Zone AB. Bolagets ägarandel har ett bokfört värde om 0,8 Mkr. Övriga fordringar Övriga fordringar avser främst den kortfristiga delen av fordringar hänförliga till försäljning av verksamheter (3,9 mkr) vilka kommer att amorteras under de nästkommande 12 månaderna. Avsättningar samt ansvarsförbindelser och ställda panter Avsättningar uppgår vid periodens slut till 3 Mkr vilket är hänförligt till beräknade kostnader för moderbolagets garantiåtaganden i samband med konkursen i dotterföretaget Fagerö Konsult AB samt kostnader för att slutföra avvecklingen av utländska dotterföretag. Under perioden har inga väsentliga förändringar i ansvarsförbindelser och ställda panter skett. Övriga skulder Övriga icke räntebärande skulder består till största delen (ca 2,6 Mkr) av reserveringar i moderbolaget för kostnader hänförliga till avveckling av personal samt infriande av åtaganden i samband med uppsägning av leasingavtal. Eget kapital och antal aktier Eget kapital uppgick den 30 juni 2002 till 4,0 Mkr (27,2 Mkr per den 31 december 2001) vilket motsvarar 0,22 kronor (1,48 kronor) per aktie. Förändring av antal aktier, aktiekapital samt eget kapital, under innevarande och föregående år, visas i nedanstående tabell. 2002 2001 Antal Aktiek Eget Antal Aktie Eget aktier apital kapital aktier kapit kapital (tkr) (tkr) al (tkr) (tkr) Per den 31 18 365 1 837 27 194 21 266 817 2 127 310 267 december 626 2001/2000 Omräkningsdiffe - - - - - 614 rens Periodens - - -23 196 - - -151 163 resultat Per den 30 juni 18 365 1 837 3 998 21 266 817 2 127 159 718 2002/2001 626 Optionsprogram som förfaller: okt - nov 2001 - - 1 000 000 100 nov 2000 - nov 2 270 000 227 2 270 000 227 2003 Vid utspädning 20 635 2 064 24 536 817 2 454 626 Bolaget har per den 30 juni 2002 ett utestående optionsprogram för anställda som omfattar 2 270 000 optionsrätter med en teckningskurs om 61 kronor per aktie. Programmet berättigar till teckning av aktier under perioden 1 november 2000 till 30 november 2003. Bolagets aktie är fr o m den 24 maj 2002 överförd till Stockholms Fondbörs O-listas observationslista. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet har under perioden varit oförändrad. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgår till -20,1 Mkr, varav realisationsförluster på aktier samt nedskrivning av aktier och fordringar på dotterföretag utgör -7,8 Mkr. Likvida medel uppgick den 30 juni 2002 till 5,4 Mkr. Ägarstruktur Antalet aktieägare uppgick den 30 juni till drygt 4 800. Det utländska ägandet motsvarar 33% av kapitalet och 28% av rösterna. Transaktioner med närstående Bolaget har under första halvåret betalat konsultarvoden till bolag närstående personer i bolagets ledning samt till bolag närstående personer i bolagets styrelse uppgående totalt till 1 521 kkr (inkluderar alla belopp nedan). Dessa arvoden har fördelats enligt följande. (tkr) - till bolag närstående till styrelseordföranden 38 - till bolag närstående vissa styrelsemedlemmar 62 - till bolag närstående till VD 1 421 Summa 1 521 Det är styrelsens bedömning att dessa arvoden utgått till marknadsmässiga priser och för väldefinierade projekt utanför det normala styrelse- och ledningsarbetet. Kommande rapporttillfällen Rapport för tredje kvartalet 2002 23 oktober 2002 Rapport för fjärde kvartalet 2002 6 februari 2003 Stockholm den 21 augusti 2002 Styrelsen Granskningsberättelse Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm den 21 augusti 2002 Ernst & Young AB Ola Wahlquist Auktoriserad revisor För ytterligare information kontakta: Torbjörn Lindh, VD och Koncernchef (0709 27 30 85) Adera AB (publ), Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm Telefon: 08 587 775 10, Fax: 08 587 775 91 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT01300/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT01300/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar