Delårsrapport för perioden 1 januari 2000 - 30 september 2000

Delårsrapport för perioden 1 januari 2000 - 30 september 2000 · Omsättningen ökade med 117% till 122 Mkr under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Omsättningen ökade till 466 Mkr på rullande 12 månaders basis jämfört med 401 Mkr under kvartal två. · Konsultintäkterna (se definition sid 12) ökade med 105% till 82 Mkr under det tredje kvartalet jämfört med 1999. Konsultintäkterna ökade till 324 Mkr på rullande 12 månaders basis jämfört med 282 Mkr under kvartal två. · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster påverkades starkt av säsongseffekten och uppgick till -39 Mkr under det tredje kvartalet (-18 Mkr, tredje kvartalet 1999). · Förvärvet av konsultföretaget Nucleus i Storbritannien skapar en stark ställning på en av Europas viktigaste e-business marknader. Nucleus kommer att konsolideras i räkenskaperna från och med fjärde kvartalet. · En stark finansiell ställning, 293 Mkr i likvida medel, möjliggör fortsatt europeisk expansion. - För att bli ett starkt europeiskt konsultföretag krävs etablering i de länder som leder utvecklingen inom e-business, säger Jörgen Ericsson, Aderas VD och koncernchef. Skandinavien, Benelux och Storbritannien har kommit längst i e-businessmognad. Adera har en stark position i Skandinavien och i Benelux och under tredje kvartalet stärkte vi vår ställning i Storbritannien genom förvärvet av Nucleus, ett av Storbritanniens ledande konsultföretag inom e-business. Nucleus har samma strategiska syn på utvecklingen inom e-business som övriga Adera, en stark företagsledning, en lönsam rörelse och intressanta kunder som t.ex. Cable & Wireless, Hewlett Packard, Unilever, UPC och Thomson Travel Group. Nucleus stärker också Adera med ytterligare spetskompetens inom strategiskt viktiga områden som digital-TV och bredbandstjänster. Nucleus kommer att konsolideras i koncernens räkenskaper från och med fjärde kvartalet. Adera har under kvartalet fortsatt att utvidga engagemanget hos flera viktiga multinationella nyckelkunder som Compaq EMEA, Heineken, ESAB m.fl. I tillägg till de befintliga kunderna har vi fått nya intressanta kunder som t ex. Trelleborg samt Euroscreen i Belgien. Konsultintäkterna har ökat med 105% till 82 Mkr under det tredje kvartalet 2000 jämfört med det tredje kvartalet 1999. EBITA-resultatet är dock som väntat negativt och uppgick under tredje kvartalet till -39 Mkr. Tredje kvartalet har som brukligt inneburit lägre intäkter på grund av att bolagets kunder och anställda har haft semester under del av perioden. För de Skandinaviska länderna innebär tredje kvartalet i praktiken att minst fyra veckors debiterbar tid försvinner. Totalt beräknas semestereffekter ha påverkat resultatet negativt med 25 Mkr. De utländska kontorens ökande andel av omsättningen väntas minska denna säsongseffekt de kommande åren. Reserveringar och nedskrivningar om 4 Mkr har gjorts avseende dotcom företag under perioden. Adera arbetar dock i huvudsak med traditionella företag och dotcom-företagens andel av omsättningen uppgick endast till ca 7% under tredje kvartalet. Perioden har dessutom inneburit fortsatt arbete med integration av nytillkomna förvärvade bolag vilket kortsiktigt har påverkat resultatet negativt. Adera har även investerat interna resurser i vidare-utveckling av den egna teknikplattformen ECORE och i utveckling av en enhetlig projektmetodik. Dessa investeringar ger Adera en stabil plattform för fortsatt expansion och ett mer effektivt utnyttjande av resurserna. Expansion och lönsamhet, med bibehållen kundfokus, är drivkrafterna i Aderas verksamhet. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster och därmed en markant förbättring av resultatet under det fjärde kvartal. Fjärde kvartalets resultat är beroende av ett antal större projekts starttidpunkt. Samarbete med internationellt välkända företag under deras resa i den nya ekonomin Under det tredje kvartalet har flera viktiga kundrelationer fördjupats och flertalet av Aderas kontor arbetar nu tillsammans i större gemensamma kundprojekt. Aderas kundbas består i huvudsak av traditionella företag som utnyttjar den nya teknikens möjligheter att expandera i den nya ekonomin. Nedan beskrivs några exempel på kunduppdrag under det tredje kvartalet. Utökat engagemang för Compaq EMEA Adera har, med den egenutvecklade ECORE-plattformen som bas, utvecklat ett Internetbaserat system för effektiv hantering av all marknadskommunikation för Compaq EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika). Uppdraget är ett fullt integrerat projekt med förstudie, strategi och utveckling av alla IT-verktyg. Systemet innebär ökad återanvändning, ökad tillgänglighet och möjlighet till lokal anpassning av information, vilket medför lägre kostnader och bättre kostnadskontroll. Systemet är applicerbart på all produktion av marknadsföringsmaterial, webbplatser etc. och garanterar ständigt uppdaterad information med jämn kvalitet på allt som bär Compaqs logotyp. I detta projekt har flera Adera kontor i Sverige och Tyskland arbetat integrerat. Compaqs beräknade "pay-off" tid för systemet var ett och ett halvt år medan den verkliga "pay-off" tiden blev under ett år. Heineken tar steget in i den nya ekonomin Heineken, som är världens näst största ölproducent, skrev under kvartalet ett långsiktligt avtal med Adera som bl.a. innebär strategiutveckling av Heinekens globala webbsatsning. Under september lanserades den första webbsatsningen "www.heinekenlounge.com" med syfte att öka konsumenternas intresse för Heinekens produkter samt att fokusera på ökad kommunikation med utvalda målgrupper. Webbplatsen kommer att drivas och underhållas av Adera under det kommande halvåret. I nästa fas skall Adera även utveckla Heinekens globala marknadsstrategi. Nyman & Schultz, Sveriges ledande resebyrå vill öka sitt försprång Nyman & Schultz, som är ett helägt dotterbolag till American Express, har en halv miljon kunder som behöver information före, under och efter sina affärsresor. Adera har genom ett långsiktigt samarbete utvecklat Nyman & Schultz webbsatsning som idag omfattar online-bokning samt fördjupad information kring resemål, väderleksrapporter, växlingskurser och övrigt som en affärsresenär förväntas behöva för en lyckad resa. Uppdraget har utökats till att omfatta även Nyman & Schultz i Danmark och Norge samt en rad kampanjsatsningar. Den senaste kampanjwebben blev mycket framgångsrik med ett stort antal besökare som använde rese- och biljettbokningstjänsten inför OS i Sydney. Trelleborg satsar på att bli teknikledande i sitt branschsegment Trelleborg har beslutat att med Aderas hjälp skapa en flerspråkig webblösning med dynamisk navigering. I nästa steg kommer transaktionsfunktionalitet att byggas in. Webbsatsningen är även konstruerad för att uppfylla finansmarknadens högt ställda krav på djup och bredd i den finansiella informationen. "www.trelleborg.com" kommer att utgöra plattformen för Trelleborgs övriga webbplatser, samt vara basen i Trelleborgs profilering som ett tekniskt ledande företag inom sina respektive affärsområden. Kodak Image Center förbättrar kundservicen Kodak Image Center är ett helägt dotterbolag till Kodak AB i Sverige och driver ett 20-tal butiker. Butikerna, som ligger centralt i varje stad, har specialutbildad personal som bl. a använder den av Adera nyutvecklade webblösningen (www.kodak.se) för att ge kunderna service och fördjupad information. Varje månad lanseras också ett unikt erbjudande, med syfte att locka kunderna till affärerna. Webbplatsen fungerar också som en "digital fotoskola" som ger besökarna information och inspiration. Intresset för mobila tjänster ökar Intresset för mobila tjänster och produkter ökar snabbt bland både stora globala företag och mindre/medelstora bolag. Skandinavien intar en särställning på området då både Internet- och mobiltelefonpenetration är högst i världen. Adera har löpande byggt upp kompetens på området och under året har flera kunduppdrag levererats. Bolaget ser en mycket stor framtida efterfrågan inom detta segment och förbereder därför en kompetensutrullning på bolagets samtliga marknader. Nedan nämns några av de projekt som Adera färdigställt under året. Värmlands Landsting satsar på avancerad mobil teknologi inom sjukvården Adera har sedan flera år samarbetat med Värmlands Landsting inom verksamhetsutveckling och strategier för användning av mobil informationsteknologi. Målet är att effektivisera administrationen samt att möjliggöra en effektiv samverkan kring vården för den enskilde patienten vilket sammantaget effektiviserar hela vårdkedjan. Dessa förutsättningar ställer höga krav på flexibilitet, skalbarhet, tillgänglighet, användbarhet samt stöd för ett stort antal nya typer av terminaler. Den integrerade informationen används för att skapa IT-baserade tjänster som kan nås via ett flertal olika typer av terminaler. De terminaltyper som prototypen stödjer är mobiltelefon (med en WAP-applikation), PC och trådlösa handdatorer (med en PocketPC-applikation). E-business strategi och komplett implementering för Time Systems i Danmark Time System har utvecklat en rad mjukvarulösningar som gör det möjligt att använda verksamhetens välkända kalender- och planeringsverktyg via Internet och WAP. För Time Systems i Danmark har Adera utvecklat en e- business strategi omfattande dessa produkter vilket resulterat i en e- business lösning för global marknadsföring och support. Produkterna säljs och marknadsförs av Mobipro, som är ett nyetablerat företag i Time Systems gruppen. Den första produkten, TimeWAP, vilken nu lanseras nu är en applikation som gör det möjligt för användarna att administrera komplexa projekt via WAP-telefoner. Lösningar för mobila försäljare tillsammans med IC Tech Tillsammans med Adera utvecklar IC Tech produkten FieldWise som är ett system för mobilt kunskapsstöd avsett för yrkesgrupper som t ex journalister, läkare och försäljare. FieldWise fungerar idag på handdatorer med Windows CE, PocketPC eller Palm OS. Handdatorn kopplas upp mot FieldWise server via mobiltelefoninätet. Journalisten ställer en fråga och får tillgång till artiklar, kontaktpersoner och annan relevant information inom ämnesområdet. Framtida produkter är FieldWise Sales, FieldWise Service och FieldWise Insurance. ESAB vinner utmärkelser för e-business lösning utvecklad tillsammans med Adera ESAB har nyligen fått två åtråvärda utmärkelser vid CIO Enterprise Value Awards för den innovativa e-business lösning företaget har tagit fram tillsammans med Adera. ESAB tilldelades utmärkelserna "Systems Innovation in Applied Solutions Award" och "Enterprise Excellence Award" och bolaget anser att denna e-businesslösning kommer att vara en mycket viktig konkurrensfördel i framtiden. Nytt förvärv och partnerskap I slutet av det tredje kvartalet förvärvades Nucleus, ett av de lönsamma konsultföretagen inom e-business i Storbritannien. Nucleus ger Adera tillgång till den brittiska marknaden som är en av de största e-business marknaderna i Europa. Nucleus har ca 50 medarbetare med hög kompetens inom e-business strategi och en mycket stark kundbas med kända internationella företag som Cable & Wireless, Hewlett Packard, Unilever, UPC och Thomson Travel Group. Förväntad intäkt för helåret 2000 uppgår till 43 Mkr och förväntad vinst till 8 Mkr. Nucleus konsolideras i Aderas räkenskaper från och med det fjärde kvartalet. Adera förvärvade 100% av aktierna i Nucleus för motsvarande 102 Mkr, med en tilläggsköpeskilling på ca 25 Mkr, givet att vissa prestationsmål uppnås. Köpeskillingen betalas till 60% med egna B-aktier och 40% kontant, medan den eventuella tilläggsköpeskillingen betalas med egna aktier till största delen. Adera kan genom den nya konstellationen erbjuda befintliga kunder etableringar och tjänster på den brittiska marknaden samt erbjuda Nucleus kunder kvalitativa ingångar till övriga Europa. Förvärvet förstärker Aderas position som ett europeiskt företag med ett starkt fäste i länder som har en hög penetration inom mobiltelefoni och Internet. Genom köpet av Nucleus blir Adera även en av de ledande strategiska e-businesskonsulterna i den "gyllene e-business triangeln" Skandinavien-Benelux- Storbritannien. Den 20 oktober skrevs det slutliga avtalet om förvärvet av Brændpunkt i Danmark. Verksamheten har redan under det tredje kvartalet samordnats med Aderas befintliga verksamhet i Köpenhamn men konsolideras i räkenskaperna först under det fjärde kvartalet. Adera och CDG, Context Development Group, tecknade den 21 juni 2000 en avsiktsförklaring som innebar att Adera skulle förvärva CDG. Efter diskussioner under sommaren enades parterna i augusti om att istället inleda ett samarbete i partnerskapsform och därmed avsluta uppköpsförhandlingarna. Samarbetet, som delvis redan inletts kring "spin- offs" för traditionella företag och Internet "start-ups", kommer att bedrivas under fristående och affärsmässiga former. Adera och dKraft tecknade den 2 juni 2000 en avsiktsförklaring som innebar att Adera skulle förvärva dKraft. Efter förhandlingar under sommaren har parterna enats om att inte fullfölja avsiktsförklaringen utan att per den 28 augusti ömsesidigt säga upp den samma. Orsaken var att Adera och dKraft inte har kunde enas om villkoren. Extra bolagsstämmor under och efter räkenskapsperioden Beslut om incitamentsprogram till de anställda i juli Vid den extra bolagsstämman den 19 juli 2000 beslutade bolagsstämman om ett nytt incitaments-program för de anställda vilket ersatte det program som beslutades vid den ordinarie bolagsstämman den 6 april, se vidare kommentarer till förändring av aktiekapitalet. Dessutom bemyndigades styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om återköp av aktier i bolaget. Ny styrelseledamot invald vid extra bolagsstämma i oktober Vid en extra bolagsstämma den 17 oktober 2000 invaldes Jean-Michel Deligny till ny styrelseledamot i Adera AB. Deligny har en gedigen bakgrund från Londons finansvärld bl.a. som ansvarig för den europeiska delen av Warburg Dillon Reads Global Technology Group. Omsättning och resultat Kvartalskommentarer [REMOVED GRAPHICS] Uppdragen hos befintliga och nya kunder blir allt större och mer internationella i sin karaktär. Omsättning under det tredje kvartalet uppgick till 121,8 Mkr att jämföra med 56,1 Mkr för motsvarande period föregående år. Den årliga tillväxttakten om 117% kan jämföras med de 73% respektive 58% som noterades för årets andra respektive första kvartal (i jämförelse med motsvarande kvartal 1999). Konsultintäkterna ökade till 81,8 Mkr eller med 105% jämfört med samma kvartal föregående år. Den årliga ökningstakten för konsultintäkterna var 117% respektive 74% för det andra respektive första kvartalet (i jämförelse med motsvarande kvartal 1999). På rullande 12 månaders basis uppgick omsättningen till 466,4 Mkr och konsultintäkterna till 324,3 Mkr. Det tredje kvartalets intäkter och resultat har påverkats negativt av kunders och anställdas semestrar. Generellt sett minskar debiterbar tid med cirka fyra veckors p.g.a. anställdas semester. Totalt beräknas denna semestereffekt ha påverkat resultatet negativt med 25 Mkr. Adera uppskattar att denna effekt blir mindre påtaglig över tiden då en allt större del av omsättningen genereras av utländska kontor där semestern fördelas mer jämt över året samt i vissa fall är kortare. Resultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster (EBITA) uppgick till -39,2 Mkr för det tredje kvartalet att jämföra med -17,6 Mkr för motsvarande period föregående år. EBITA-marginalen beräknad på omsättningen uppgick till -32,2% jämfört med -31,3% föregående år, beräknat på konsultintäkter var EBITA-marginalen -47,9% att jämföra med föregående års -44,1%. Utöver ovan nämnda säsongseffekter har en reserv för osäkra kundfordringar på 3,7 Mkr avseende dotcom-företag belastat resultatet. Resterande del av fordringarna på dessa kunder är nu betalda. Totalt representerar försäljningen till dotcom-kunder 7% av omsättningen under det tredje kvartalet. Även om framtida nedskrivningar eller reserveringar i detta kundsegment inte kan uteslutas bedömer bolaget att segmentets låga andel av den totala omsättningen, i kombination med de avtals-konstruktioner som används, tillsammans innebär en låg risk. Under tredje kvartalet har Aderas verksamhet i Köpenhamn samordnats med verksamheten i det förvärvade bolaget Brændpunkt A/S. Integrationskostnaderna (såsom flyttkostnader) i Aderas befintliga verksamhet har därmed i sin helhet belastat resultatet för det tredje kvartalet med 1,3 Mkr. Brændpunkt A/S har inte konsoliderats i räkenskaperna under det tredje kvartalet då affären formellt slutförts under oktober. Under det tredje kvartalet har vidareutveckling skett av teknikplattformen ECORE, vilken används i flera kunduppdrag. Dessutom har utveckling skett av interna processer som t ex en ny och effektivare projektmetodik. De interna projekten har belastat resultatet främst genom uteblivna intäkter då bolagets egna konsulter arbetat med dessa uppgifter. Projekten bedöms dock ha en väsentligt positiv påverkan på effektivitet och lönsamhet i kundprojekt de kommande kvartalen. Integrationen av de förvärv som genomförts under året har påverkat resultatet även det tredje kvartalet. Samtliga sex bolag är numera i de väsentligaste delarna fullt integrerade varför ytterligare integrationskostnader avseende dessa bolag inte väntas påverka det fjärde kvartalets resultat mer än marginellt. Integrationsarbetet bedöms som lyckat då personalomsättningen i de förvärvade bolagen varit låg och då många kundprojekt kunnat bemannas med personal från förvärvade bolag. Återbäring från SPP Enligt besked från SPP kommer Adera få en återbetalning av pensionsmedlen med 2,5 Mkr. Denna återbäring har redovisades i resultatredovisningen under det första kvartalet i posten "Personal- kostnader" och i balansräkningen i posten "Fordringar". Avveckling av dotterbolag Jämförelsestörande poster är hänförliga till avvecklingen av verksamheten i Adera Inc vilken genomfördes under det första kvartalet. Totala kostnader för avvecklingen har uppgått till 13,5 Mkr och inkluderar en nedskrivning av goodwill på 8,0 Mkr. Realisationsresultat från försäljning av finansiella anläggningstillgångar Under andra kvartalet såldes delar av aktieinnehavet i IC Tech Sweden AB vilket medförde en realisationsvinst om 1,9 Mkr. Under det tredje kvartalet avyttrades samtliga aktier i MobiGolf S.A vilket ledde till en realisationsförlust på 4,1 Mkr. Finansiell position och investeringar Under januari - september har Adera förvärvat nedanstående bolag genom apport- och kontant-emissioner: [REMOVED GRAPHICS] Med anledning av Redovisningsrådets reviderade rekommendation om koncernredovisning (RR1:2000) har beräkningen av förvärvsgoodwill justerats jämfört med vad som redovisats i tidigare finansiella rapporter. Omräkningen har inneburit att det bokförda värdet på förvärvsgoodwill har minskats med 20,0 Mkr. Ackumulerade avskrivningar har minskats med 0,5 Mkr hänförligt till första och andra kvartalen 2000. Bokfört värde på förvärvsgoodwill i koncernen inklusive ovanstående förvärv uppgår totalt till 246,5 Mkr den 30 september 2000. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av under den bedömda livslängden, dock för närvarande inte längre än 10 år. Avskrivning på goodwill uppgår till 2,3 Mkr under det första kvartalet, 7,4 Mkr under det andra kvartalet och 8,2 Mkr under det tredje kvartalet. Koncernens kassa och banktillgodohavanden uppgick den 30 september 2000 till 292,8 Mkr vilket är en minskning med 25,8 Mkr under det tredje kvartalet. Räntebärande skulder har ökat med 24,8 Mkr under kvartalet. Ökningen avser checkkredit. Under perioden januari-september har 10 nyemissioner om totalt 682,3 Mkr genomförts, varav 227,0 Mkr avser apportemissioner. Nyemissionerna har gjorts för att finansiera en fortsatt organisk tillväxt och förvärv av bolag. Övriga tillgångar Totala kundfordringar uppgår per den 30 september 2000 till 106,5 Mkr varav ca 9 % är hänförliga till dotcom-företag. Kundfordringarna har under det tredje kvartalet minskat med totalt 14,6 Mkr. Värdet på upplupna ej fakturerade intäkter (i tidigare rapporter benämnda "pågående arbete för annans räkning", se vidare nedan) uppgår den 30 september 2000 till 51,5 Mkr efter avdrag för förskottsfakturering. Detta är en ökning med 3,9 Mkr under det tredje kvartalet. Av balansen avser ca 5% dotcom-företag. Övriga fordringar uppgår till 34,3 Mkr per 30 september 2000. Minskningen i övriga fordringar uppgår till 42,7 Mkr under det tredje kvartalet. Under det tredje kvartalet har övriga fordringar på 52,1 Mkr i bolag som förvärvades under det andra kvartalet konverterats till finansiella fordringar. Omklassificering av "pågående arbeten för annans räkning" till "upplupna ej fakturerade intäkter" För att bättre spegla Aderas verksamhet och för att anpassa redovisningen till Redovisningsrådets rekommendation om Intäkter (RR11:1999) har den tidigare benämningen "pågående arbeten för annans räkning" ändrats till "upplupna ej fakturerade intäkter" och posten omklassificerats från rubriken "varulager" till rubriken "fordringar". Posten "förändring av pågående arbete" som tidigare redovisats i separat resultaträkningen ingår härmed i nettoomsättningen. Omklassificeringen har inte inneburit någon förändring i värderingsprinciper. Eget kapital och antal aktier Eget kapital uppgick den 30 september 2000 till 666,5 Mkr (70,4 Mkr per den 31 december 1999) vilket motsvarar 34,44 kronor (5,98 kronor) per aktie. Under perioden januari-september 2000 har 10 nyemissioner skett i samband med förvärv, vid en riktad kontantemission samt genom det optionsprogram till anställda som löpte ut i januari 2000. Den 15 februari 2000 gjordes en split 5:1 vilket innebär att en aktie uppdelades på fem aktier och det nominella beloppet per aktie sattes till 0,10 kronor. Förändring av antal aktier, aktiekapital samt eget kapital under januari - september visas i nedanstående tabell. [REMOVED GRAPHICS] Bolaget har sedan tidigare år ett optionsprogram på 1 000 000 optionsrätter som löper ut i september 2001. Det nya optionsprogrammet som beslutades vid extra bolagsstämma den 19 juli 2000 omfattar 2 270 000 optionsrätter. Den totala utspädningseffekten av ovanstående optionsprogram efter beslutade nyemissioner är 13,3 %. Ägarstruktur Antalet aktieägare uppgick den 30 september 2000 till ca 4 600. Det utländska ägandet motsvarar 57% av kapitalet och 38% av rösterna. De utländska ägarna återfinns främst i Tyskland och England. Medarbetare Antal anställda i koncernen uppgick den 30 september 2000 till 552 (547 per den 30 juni 2000). Integrationen av förvärvade bolag har inneburit att rekryteringstakten av nya medarbetare dragits ned. Inklusive Brændpunkt och Nucleus uppgår antalet anställda till drygt 600. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet har under januari-september 2000 varit oförändrad. Nettoomsättningen uppgick till 27,5 Mkr vilket till större delen är hänförligt till koncernintern fakturering. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -22,4 Mkr. Likvida medel uppgick den 30 september 2000 till 286,3 Mkr. Målsättning för fjärde kvartalet 2000 Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster och därmed en markant förbättring av resultatet under det fjärde kvartal. Fjärde kvartalets resultat är beroende av ett antal större projekts starttidpunkt. Granskning Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 22 februari 2001 Årsredovisning för verksamhetsåret 2000 Mars 2001 Bolagsstämma 5 april 2001 Göteborg den 26 oktober 2000 Adera AB (publ) Jörgen Ericsson VD och koncernchef För ytterligare information kontakta: Jörgen Ericsson, VD och koncernchef (0703-99 28 66) Janerik Dimming, Informationschef (0706-20 60 08) Adera AB (publ) Östra Hamngatan 41-43 411 10 Göteborg Telefon: 031-701 67 00 Fax: 031-701 67 01 www.aderagroup.com Resultaträkning koncernen 2000 1999 1999 jan- juli dec 1998- jan- jan-sept Proforma dec 1999 sept 1) (tkr) 9 9 12 18 månader månader månader månader Nettoomsättning 395 609 219 933 290 753 365 568 Uppdragsrelaterade kostnader -151 330 -95 455 -121 695 -152 079 Övriga externa kostnader -77 796 -40 533 -55 038 -70 967 Personalkostnader 2) -210 750 -111 681 -167 596 -200 943 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -8 752 -6 433 -9 293 -11 702 Avskrivningar av immateriella -17 800 -3 320 -9 512 -9 512 tillgångar 3) Avveckling av dotterbolag -13 486 - - - Övriga rörelsekostnader -200 - - - Rörelseresultat -84 505 -37 489 -72 381 -79 635 Resultat från finansiella 1 953 -1 317 -2 664 -3 110 investeringar Resultat efter finansnetto -82 552 -38 806 -75 045 -82 745 Skattekostnad inkl.latent skatt -3 095 1 250 868 1 463 Periodens resultat -85 647 -37 556 -74 177 -81 282 1) Proformasiffrorna återger koncernens resultaträkning 1999 justerad till 12 månader. 2) Resultatet inkluderar en återbetalning från SPP med 2,5 Mkr. 3) Redovisade avskrivningar på goodwill har gjorts i enlighet med Redovisningsrådets nya rekommendation RR1:2000 vilket är en förändring från tidigare då beräkningen gjordes i enlighet med RR1:1996. Justeringen av den årliga goodwill- avskrivningen har skett retroaktivt från den 1 januari 2000 med 0,5 Mkr. Balansräkning koncernen 2000 1999 1999 (tkr) 30 30 31 september september december Immateriella anläggningstillgångar 1) 249 479 42 653 42 569 Materiella anläggningstillgångar 32 431 25 145 25 001 Finansiella anläggningstillgångar 56 538 - - Anläggningstillgångar 338 448 67 798 67 570 Kundfordringar 106 543 35 966 56 254 Upplupna ej fakturerade intäkter 51 543 29 832 13 289 Övriga fordringar 34 301 9 249 6 780 Kassa och bank 292 766 28 253 5 389 Omsättningstillgångar 485 153 103 300 81 712 Summa tillgångar 823 601 171 098 149 282 Eget kapital 666 475 101 529 70 354 Avsättningar 6 314 - - Räntebärande skulder 40 269 14 687 18 915 Icke räntebärande skulder 110 543 54 882 60 013 Summa eget kapital, avsättningar och 823 601 171 098 149 282 skulder 1) Beräkning av förvärvsgoodwill har gjorts i enlighet med Redovisningsrådets nya rekommendation RR1:2000 vilket är en förändring från tidigare då beräkningen gjordes i enlighet med RR1:1996. Förändringen av förvärvsgoodwill uppgår till 20,0 Mkr. Kassaflödesanalys koncernen 2000 1999 juli 1998- jan-sept jan-sept dec 1999 (tkr) 9 månader 9 18 månader månader Rörelseresultat -84 505 -37 489 -79 635 Avskrivningar 26 552 9 753 21 214 Realisationsvinster (-) /förluster (+) -36 630 - Resultat från finansiella investeringar 4 534 -1 315 -2 987 Betald skatt 1 -10 112 Kassaflöde före förändring av -53 454 -28 431 -61 296 rörelsekapital Förändring av rörelsekapital -28 583 799 15 692 Totalt kassaflöde från den löpande verksamheten -82 037 -27 632 -45 604 Kassaflöde från investerings- verksamheten -80 171 -24 181 -48 025 Kassaflöde från finansierings- verksamheten 449 452 65 232 87 591 Förändring av likvida medel 287 244 13 419 -6 038 Likvida medel vid periodens början 5 389 14 864 11 275 Kursdifferens i likvida medel 133 -30 152 Likvida medel vid periodens slut 292 766 28 253 5 389 Nyckeltal koncernen 2000 1999 juli 1998- jan-sept jan-sept dec 1999 9 månader 9 månader 18 månader EBITDA 1), tkr -44 467 -27 736 -58 421 EBITA 1), tkr -53 219 -34 169 -70 123 EBIT, tkr -84 505 -37 489 -79 635 Totalt kapital, tkr 823 601 171 098 149 282 Eget kapital, tkr 666 475 101 529 70 354 Genomsnittligt antal anställda 424 263 272 Antal anställda vid periodens slut 552 311 320 Genomsnittligt antal konsulter 339 - - Räntabilitet på totalt kapital, % neg neg neg Räntabilitet på totalt eget kapital, neg neg neg % Likviditet, ggr 4,39 1,88 1,36 Soliditet, % 80,9 59,3 47,1 Antal aktier 19 354 200 11 694 255 11 760 920 Antal aktier vid full utspädning 2) 24 536 817 14 694 255 14 760 920 Eget kapital per aktie, kr 34,44 8,68 5,98 Resultat per aktie, kr -4,43 -3,21 6,91 Resultat per aktie vid full -3,49 -2,56 -5,51 utspädning, kr 2) 1) Justerat för jämförelsestörande poster. 2) Vid full utspädning enligt optionsprogrammen mm, se uppställning under kommentarer till eget kapital. Definitioner Antal aktier - Antal aktier vid periodens slut. EBITDA - Resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar. EBITA - Resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. EBIT - Resultat före finansiella poster och skatt. EBITA marginal - EBITA i förhållande till konsultintäkter. Eget kapital per aktie - Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut. Genomsnittligt antal anställda - Summan av genomsnittligt antal anställda på årsbasis. Konsultintäkt - Omsättningen minskat med inköp för kunds räkning. Omsättning/Konsultintäkt per konsult (rullande 12 månader) - omsättning/konsultintäkt under de senaste 4 kvartalen genomsnittligt antal anställda konsulter under samma period Omsättning/Konsultintäkt per konsult (årsbasis) - kvartalets omsättning/konsultintäkt genomsnittligt antal anställda konsulter under kvartalet * 4 Likviditet - Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Räntabilitet på eget kapital - Periodens resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på totalt eget kapital - Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. Soliditet - Eget kapital i procent av balansomslutningen. Vinst per aktie - Periodens resultat efter skatt dividerat med antal aktier. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/30/20010530BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/30/20010530BIT00250/bit0001.pdf

Dokument & länkar