Kommuniké från extra bolagsstämma i Adera AB den 23 maj 2003

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADERA AB DEN 23 MAJ 2003 Vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Adera AB (publ.) den 23 maj 2003 fattades beslut om apportemission av aktier avseende det erbjudande ("Erbjudandet") som Adera den 28 februari 2003 lämnade till aktieägarna i Mogul. För tillskapande av de aktier i Adera som skall utgöra vederlag i Erbjudandet beslutade stämman att genom en apportemission öka bolagets aktiekapital med högst 14.796.144 kronor genom nyemission av högst 1.233.012 st. aktier av serie B, vardera å nominellt 12 kronor. Rätt att teckna aktier skall endast tillkomma ägare av aktier i Mogul med rätt och skyldighet för aktietecknaren att betala de nya aktierna genom till skjutande av apportegendom i form av aktier i Mogul. Därvid skall, för varje som apportegendom tillskjuten aktie i Mogul, teckning ske av 0,12 aktie i Adera. Emissionsbeslutet är för sin giltighet villkorat av att de villkor för Erbjudandet som angivits i Erbjudandet har uppfyllts, eller att bolaget trots avsaknad av villkorsuppfyllelse offentliggjort att Erbjudandet fullföljs. Som tidigare meddelats kommer prospektet avseende Erbjudandet att offentliggöras och hållas tillgängligt från och med den 27 maj 2003 på Aderas hemsida www.aderagroup.com och vid Aderas huvudkontor på Torsgatan 21 i Stockholm. Prospektet kommer även att kunna beställas kostnadsfritt på telefonnummer 08-736 59 37 samt hållas tillgängligt hos SEB Emissioner, Rissneleden 110 i Sundbyberg. För ytterligare information kontakta: Lars Save, VD och Koncernchef (08 736 30 70) Adera AB (publ), 113 90 Stockholm Telefon: 08 736 30 70, Fax: 08 736 30 71, E-post: info@aderagroup.com www.aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00250/wkr0002.pdf

Dokument & länkar