Advanced Soltechs ASRE f å r ny order som ger 7,6 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med Daikyo Nishikawa Tongyang Auto Parts Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 425 KW och beräknas ge årliga intäkter på cirka 380 TSEK, eller cirka 7,6 MSEK under avtalets 20-åriga löptid.

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 446 250 kWh och kunden köper elektriciteten som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE uppgår till cirka 2,4 MSEK och byggstart planeras till kvartal 4, 2020.

Den installerade solenergikapaciteten i Kina uppgår nu till 143 megawatt (MW). Detta motsvarar ca 1 430 000 kvadratmeter tak som motsvarar ca 204 fotbollsplaner. Energin som produceras räcker till elförbrukningen i ca 9 000 svenska villor.

VD Max Metelius kommenterar:

- Vi märker av en ökad aktivitet i Kina trots Coronakrisen och vi ser ljust på framtida affärsmöjligheter. Denna order är andra fasen i en redan existerande installation vilket bevisar att kunder gärna utökar sin satsning på solenergi när de ser de positiva effekterna och att ASAB även kan öka sin installerade solenergikapacitet genom merförsäljning till existerande kunder.

För mer information kontakta:Max Metelius CFO Advanced Soltech AB (publ) 072-316 04 44 max.metelius@advancedsoltech.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Advanced Soltec Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 07:30 CET

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB

I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning och/eller genom direktinvesteringar i koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE, ASRE SUQIAN och/eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är FNCA, Tel: 08-528 00 399 Email: info@fnca.se Mer info på www.advancedsoltech.com

Om Verksamheten i Kina

Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

Prenumerera

Dokument & länkar