Advania erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Caperio Holding

Advania Holding AB (”Advania”), ett bolag indirekt ägt av Advania Invest AB (”Advania Invest”), läm­nade den 27 april 2017 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding AB (publ) (”Caperio”) (”Erbjudandet”).

Advania har nu erhållit erforderligt godkännande för genomförande av Erbjudandet från Konkurrensverket. Till följd av detta är fullföljande av Erbjudandet inte längre villkorat av erhållande av nödvändiga myndighetstillstånd.

Sista dag att acceptera Erbjudandet är den 29 maj 2017. Ifylld anmälningssedel ska lämnas in eller sändas med post eller som inskannad kopia och vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 17:00 den 29 maj 2017.

Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart Advania har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller att Advania annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast omkring den 31 maj 2017, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 2 juni 2017.

Advania förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Ytterligare information
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gestur G. Gestsson, Koncernchef Advania-koncernen
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm
Mobil: +46 761 400155
Epost: gestur@advania.com

www.advania.com 

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige
Mobil: +46 761 400080
Epost: mikael.noaksson@advania.se

För information och dokument avseende Erbjudandet: www.advania.com/offer 

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 17:31.

Viktigt meddelande
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Advania avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag och Advania kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon sådan jurisdiktion.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Advanias och Caperios kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Advania har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser

Taggar:

Dokument & länkar