Adverty tillförs cirka 10 MSEK till följd av nyttjade teckningsoptioner av serie 2020/2021

Report this content

Styrelsen för Adverty AB (publ) (”Adverty” eller “Bolaget”) beslutade den 5 mars 2021 att ändra villkoren för teckningsoptioner av serie 2020/2021 genom att komplettera villkoren med en ny nyttjandeperiod som löpte från och med den 15 mars 2021 till och med den 19 mars 2021. Totalt nyttjades 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2020/2021, vilket motsvarar en nyttjandegrad om 100 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie 2020/2021. Därmed tillförs Bolaget 10 MSEK före emissionskostnader. Genom emissionslikviden från teckningsoptionerna kan Bolaget fortsätta sin geografiska expansion samt accelerera tillväxten genom att attrahera fler och större spelutvecklare.

Styrelsen för Adverty beslutade den 27 oktober 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2020, om en riktad emission av 500 000 units, var och en bestående av nio (9) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2020/2021, vilka emitterades till en teckningskurs om 40,50 SEK per unit. Den riktade emissionen omfattade därmed 4 500 000 aktier och 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2020/2021. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var främst att diversifiera aktieägarbasen bland kvalificerade investerare och att på samma gång genomföra en kapitalanskaffning på ett tidseffektivt sätt. Samtliga units tecknades och aktierna och teckningsoptionerna registrerades vid Bolagsverket den 5 november 2020.

Eftersom Bolaget har sett ett ökat intresse kring Bolaget i marknaden och vill fortsätta sin geografiska expansion samt accelerera tillväxten genom att attrahera fler och större spelutvecklare beslutade styrelsen att ändra villkoren för teckningsoptioner av serie 2021/2021, innebärande att villkoren kompletterades med en ny nyttjandeperiod som löpte från och med den 15 mars 2021 till och med den 19 mars 2021. Samtliga utestående teckningsoptioner av serie 2020/2021 nyttjades och därmed finns det inga utestående teckningsoptioner av serie 2020/2021 kvar efter nyttjandeperioden. Som en konsekvens kommer nyttjandeperioden mellan den 15 augusti 2021 och den 30 augusti 2021 ej att äga rum. Varje teckningsoption berättigade innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett inlösenpris om 5 SEK.

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna kommer 2 000 000 nya aktier att emitteras. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det nya antalet aktier därmed vara 22 641 771, vilket ger en utspädningseffekt om cirka 8,8 procent. Det nya aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 063 997,91 kronor. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 0,65 MSEK.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget avseende nyttjandet av teckningsoptionerna av serie 2020/2021. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Rössel, CFO
Telefon: +46 70 867 00 20
E-post: ar@adverty.com

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2021 kl. 14:00 CET.

Corpura Fondkommission AB, tel. nr. +46 (0)722 52 34 51, är bolagets mentor på NGM Nordic SME.

Om Adverty
Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London, New York, Madrid, Helsingfors, St Petersburg och Lviv. Mer information på www.adverty.com.

Dokument & länkar