Adverty upptar lån om 10 MSEK för ökad satsning på mobilplattformen

Report this content

Adverty AB (publ) (”Adverty” eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta en lånefinansiering om 10 MSEK för utökad fokus på delområdet mobilspel.

Sedan lanseringen av Adverty’s helautomatiserade handelsplats för sömlösa in-game annonser i VR, AR och mobilt har ett stort intresse inom sistnämnda område från annonsörer och spelutgivare identifierats. Den befintliga marknaden för mobila annonsplattformar är väletablerad men Adverty skiljer sig från mängden i och med plattformens unika möjligheter att sömlöst integrera reklam i själva spelupplevelsen och därmed nå konsumenten under hela speltiden till skillnad från konkurrenter som endast möjliggör annonser i menyer och under spelavbrott.

Bolaget har därmed sedan en tid accelererat sin satsning inom mobilspel och för att effektivt positionera sig och utöka marknadsandelarna inom detta område har Bolaget beslutat att säkerställa ytterligare expansionskapital genom en lånefinansiering om 10 MSEK.

Medlen avser även användas till rörelsekapital, utökad teknikutveckling samt riktade säljinsatser internationellt.

Villkor lånefinansiering

  • Låneavtal om 10 MSEK är tecknat med Formue Nord Markedsneutral A/S.
  • Lånet löper till och med den 31 januari 2020.
  • Lånet löper med en årlig ränta om 12 procent.
  • I det fall lånet inte är återbetalat en månad innan förfallodagen har långivaren rätt att påkalla att Bolaget medverkar till en riktad emission av aktier där lånebeloppet kan kvittas som betalning för de nya aktierna. Vid sådan kvittningsemission ska långivaren ha rätt till en teckningskurs rabatterad med 8 procent i förhållande till den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen i Adverty under de femton handelsdagar som föregår emissionsbeslutet.
  • För det fall Bolaget genomför en emission under löptiden ska hela eller delar av lånebeloppet kunna kvittas. I sådan kvittning utgår ingen rabatt.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att säkerställa Bolagets långsiktiga finansiering på ett, för såväl aktieägarna som Bolaget, optimalt sätt och samtidigt tillse en dynamik avseende kapitalbehov för nya satsningar i respons till marknadsefterfrågan. Bedömningen är att Bolaget kan nå flera värdehöjande framsteg innan nästkommande behovsprövning är aktuell. Styrelsen anser finansieringsvillkoren för ändamålet marknadsmässiga.

“Den nu säkerställda finansieringen möjliggör för bolaget att offensivt fullfölja och utöka satsningarna inom mobilspel inför de kommersiellt spännande kvartalen vi har framför oss”, kommenterar Niklas Bakos, VD på Adverty.

Augment Partners har agerat som finansiell rådgivare åt Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD

Telefon: +46 703 66 96 46

E-post: nb@adverty.com

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019.

Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550, är Bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Om Adverty
Adverty, grundat 2016, är ett annonsteknikbolag som sammanför varumärken med dess konsumenter på rätt tid och plats, genom sin banbrytande plattform för immersiva VR, AR och mobila upplevelser. Tekniken skapar en ny lättanvänd inkomstkälla för apputvecklare genom icke-påträngande, sömlös annonsering. Mer information på www.adverty.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar