Delårsrapport januari–september Adverty AB (publ)

Report this content

ADVERTY BREDDAR SPELPORTFÖLJ MED ENORM RÄCKVIDD SOM SKAPAR INTRESSE HOS VARUMÄRKEN

               
Sammandrag Tredje kvartalet   9 månader   Helår
  2019-07-01 2018-07-01   2019-01-01 2018-01-01   2018-01-01
(KSEK om inget annat anges) 2019-09-30 2018-09-30   2019-09-30 2018-09-30   2018-12-31
               
Summa intäkter 403 235   1 646 241   243
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 391 -2 055   -6 697 -6 598   -8 463
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -2 434 -2 077   -6 810 -6 641   -8 529
Resultat före skatt -2 440 -2 081   -6 824 -6 466   -8 363
Periodens resultat -2 440 -2 081   -6 824 -6 466   -8 363
Periodens kassaflöde -4 360 -2 995   -1 485 -2 108   3 692
Resultat per aktie, kr * -0,20 -0,20   -0,56 -0,61   -0,69
Resultat per aktie, kr ** -0,20 -0,17   -0,56 -0,53   -0,69
Eget kapital per aktie, kr * 0,07 0,09   0,07 0,09   0,64
Eget kapital per aktie, kr ** 0,07 0,08   0,07 0,08   0,64
Antal aktier 12 126 285 10 639 951   12 126 285 10 639 951   12 126 285
               
* Beräknat på det faktiskta antal aktier som fanns vid respektive periodslut.            
** Beräknat på det antal aktier som fanns vid denna rapports periodslut.          

 

Väsentliga händelser under perioden

  • Bolaget lanserar sin annonsplattform i ett mycket framgångsrikt “casual action”-mobilspel med nära 1 miljard installationer. I nuläget har båda parterna valt att undanhålla spelets namn för att inte uppmärksamma konkurrenter.
  • Bolaget lanserar sin annonsplattform globalt i det ledande mobila eSport-spelet Critical Ops efter en viss tid av betatestning.
  • Bolaget får bekräftat att sömlös in-game-annonsering inte medför någon negativ effekt på spelupplevelsen genom tiotals miljoner användare i Subway Surfers.
  • Bolaget lanserar ny hemsida och uppdaterad portal med information om in-app annonsering och framtidens annonsformat på www.adverty.com.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Bolaget genomför företrädesemission om 48,5 MSEK.

 

VD har ordet


Vi har under perioden gjort stora framsteg i vår övergripande strategi och vision för Adverty, då vi i stor utsträckning kunnat bekräfta att sömlös “in-game”-annonsering inte har någon negativ effekt på hur spel som använder tekniken uppfattas av dess användare. Detta är ytterligare en fantastisk milstolpe för oss, då spelutvecklare ofta ser på reklam som något negativt, trots att den i slutändan erbjuder dem en ny intäktskälla.

Under två veckor i juli levererade vi över 40 miljoner annonser i vissa utvalda regioner till ca 1% av användarna i trippel-A-mobilspelet Subway Surfers, där vi senare fick bekräftat att placering av annonser under spelupplevelsen varken hade någon negativ effekt på spelets betyg, dess recensioner, antalet nya spelare eller det så oerhört viktiga måttet “retention”, vilket mäter hur ofta en ny användare återkommer till spelet. Kampanjerna levererades på den öppna programmatiska marknaden med väldigt generösa kommersiella villkor i syfte att skapa maximalt köptryck på kort tid snarare än rättvisande intäkter. 

Subway Surfers är det mest nedladdade mobilspelet genom tiderna och ett avtal har funnits på plats sedan förra året, innan Bolaget noterades på NGM. Det är vår förhoppning att sömlösa annonser lanseras i spelet under 2020, när vi med större säkerhet kan fylla tillräckligt stora volymer med annonser i spelets primära regioner.

Vi har på kortare tid än förväntat lyckats lansera vår teknik i ett par högkvalitativa storspel som spelas av flera hundra miljoner användare varje månad. Med lanseringar under kvartalet som Critical Ops och “casual-action”-spelet med 1 miljard nedladdningar, har vi lyckats erhålla en viktig och stor publik, vilket är ett mycket betydelsefullt steg i vår lanseringsstrategi och ett av grundkraven för att skapa intresse hos annonsörerna. Att vi nu har skapat en plattform med stor publik och räckvidd genom satsningen på mobilspel har varit Bolagets primära mål under året som gått.

Ett gediget och viktigt arbete pågår nu med att sälja in Adverty och konceptet med sömlös ”in-game”-annonsering som helhet till mediebyråer och programmatiska handelsplatser runtom i världen. Vi har under perioden tagit de första stegen med mindre kommersiella kampanjer och därav små intäkter från en handfull annonsörer primärt genom Critical Ops i Norden, Ryssland och Turkiet. Intresset för vår plattform ökar snabbt och globalt. Samtidigt representerar vi en helt ny kanal för annonsering som kräver aktiv införsäljning och marknadsutveckling. Vi har valt att som huvudtema finansiera en snabb expansion genom kapital från vår företrädesemission och vi vill ge befintliga och nya aktieägare möjligheten att tillsammans med oss utvidga sitt engagemang och innehav i Adverty.

Syftet med en annons är att rikta ett budskap mot en publik, som består av rätt målgrupp för budskapet i fråga och samtidigt når så många åhörare som möjligt. Om annonsen mottas vid rätt tillfälle och plats för varje individ ger budskapet maximal effekt. För att ständigt kunna nå personer vid rätt tillfälle och plats kommer ett fortsatt fokus även ligga i att hitta nya spel att integrera vår teknik i och på så sätt skapa mångfald i vårt utbud samt växa vår globala räckvidd.

Med den banbrytande plattform vi byggt och som nu redan erbjuder annonsörer stor räckvidd, har vi alla grundförutsättningar att etablera “in-game”-annonsering som ett nytt annonsformat i en ny mediekanal inom världens största underhållningsindustri. Den grundläggande och första fasen av infrastruktur är avklarad genom framgångsrika tekniska integrationer med ledande handelsplatser som PubMatic och BidSwitch och vi för kontinuerligt diskussioner med andra ledande aktörer med förhoppning om att verksamheten nu tar sina första kliv mot större affärer med återkommande intäkter.
 

Niklas Bakos
VD och grundare
Adverty AB (publ)

 

 

Adverty i korthet

Det svenska adtechbolaget Adverty har lanserat världens första programmatiska plattform för automatiserade, sömlösa annonser i spel.

Plattformen baseras på patentsökt teknik vilken bland annat bygger på studier kring ögat, dess synfält och uppfattningsförmåga. Annonsplattformen finns tillgänglig på några av världens största handelsplatser för automatiserad handel av digitala annonser och Adverty lanserades på den kommersiella marknaden i slutet av förra året.

Verksamheten bedrivs från eget kontor i Stockholm och teknisk utveckling sker även från Ukraina.

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 30 september 2019.

 

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 176 (46) under niomånadersperioden, jämte KSEK 42 (46) under tredje kvartalet. Det redovisade resultatet för niomånadersperioden uppgick till KSEK -6 824 (-6 466), jämte KSEK -2 440 (-2 081) under tredje kvartalet, vilket i all väsentlighet är i linje med budget och plan.

Resultatet per aktie under niomånadersperioden uppgick till SEK -0,56 (-0,53), jämte SEK

-0,20 (-0,17) under tredje kvartalet, med jämförbart antal aktier.

 

Investeringar

Advertys investeringar under niomånadersperioden uppgick till KSEK 3 921 (1 913), jämte KSEK 1 262 (1 553) under tredje kvartalet. Investeringarna avser till största del immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingsutgifter.

 

Avskrivningar

Resultatet för niomånadersperioden har belastats med KSEK 113 (43) i avskrivningar, jämte KSEK 43 (22) under tredje kvartalet. Posterna avser primärt avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

 

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 4 552 (237) i likvida medel. Per rapportdatumet hade bolaget räntebärande skulder om KSEK 10 256 (294).

 

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 september 2019 uppgick Advertys egna kapital till KSEK 886 (917). Aktiekapitalet är fördelat på 12 126 285 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,047. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

 

Aktien

Advertys aktier handlas på NGM MTF under symbolen ADVT och innehar ISIN-kod SE0011724889.

 

Anställda

Per den 30 september 2019 hade Adverty sju anställda (7) i Stockholm varav 7 män och 0 kvinnor. Utöver detta sysselsätter bolaget sju konsulter (7) och en anställd (1) i Lviv, Ukraina. Det är Advertys målsättning att öka antalet kvinnliga anställda.

 

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

 

Granskning

Denna rapport är översiktligt granskad av bolagets revisor. Utlåtande avseende granskningen är inkluderad i denna delårsrapport.

 

Mentor

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och nås på 08-503 015 50.

 

Kommande rapporttillfällen

Adverty lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

24 januari 2020                  Bokslutskommuniké 2019

Adverty AB (publ), den 31 oktober 2019

Styrelsen

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD
Telefon: 070-366 96 46
E-post: nb@adverty.com

Joachim Roos, styrelseordförande
Telefon: 073-635 10 48
E-post: jr@adverty.com

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019.

Om Adverty

Adverty, grundat 2016, är ett annonsteknikbolag som sammanför varumärken med dess konsumenter på rätt tid och plats, genom sin banbrytande plattform för immersiva VR, AR och mobila upplevelser. Tekniken skapar en ny lättanvänd inkomstkälla för apputvecklare genom icke-påträngande, sömlös annonsering. Mer information på www.adverty.com.

Dokument & länkar