Styrelsen beslutar om ändring av villkoren för teckningsoptioner av serie 2020/2021

Report this content

Styrelsen för Adverty AB (publ) (”Adverty” eller “Bolaget”) har idag, den 5 mars 2021, beslutat att ändra villkoren för teckningsoptioner av serie 2020/2021. Ändringen innebär att villkoren kompletteras med en ny utnyttjandeperiod som löper från och med den 15 mars 2021 till och med den 19 mars 2021. Anledningen till ändringen är att Bolaget har sett ett ökat intresse kring Bolaget och styrelsen vill därför ge teckningsoptionsinnehavarna en möjlighet att utnyttja teckningsoptionerna redan i mars. Därigenom kan Bolaget erhålla emissionslikviden från teckningsoptionerna tidigare för att kunna fortsätta sin geografiska expansion samt accelerera tillväxten genom att attrahera fler och större spelutvecklare.

Styrelsen för Adverty beslutade den 27 oktober 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2020, om en riktad emission av 500 000 units, var och en bestående av nio (9) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2020/2021, vilka emitterades till en teckningskurs om 40,50 SEK per unit. Den riktade emissionen omfattade därmed 4 500 000 aktier och 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2020/2021. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var främst att diversifiera aktieägarbasen bland kvalificerade investerare och att på samma gång genomföra en kapitalanskaffning på ett tidseffektivt sätt. Samtliga units tecknades och aktierna och teckningsoptionerna registrerades vid Bolagsverket den 5 november 2020.

Eftersom Bolaget har sett ett ökat intresse kring Bolaget i marknaden och vill fortsätta sin geografiska expansion samt accelerera tillväxten genom att attrahera fler och större spelutvecklare, har styrelsen därför beslutat att ändra villkoren för teckningsoptioner av serie 2021/2021, innebärande att villkoren kompletteras med en ny utnyttjandeperiod som löper från och med den 15 mars 2021 till och med den 19 mars 2021. Innehavare av teckningsoptioner av serie 2020/2021 kan därmed utnyttja innehavda teckningsoptioner under perioden från och med den 15 mars 2021 till och med den 19 mars 2021 och under perioden från och med den 15 augusti 2021 till och med den 30 augusti 2021. I övrigt är villkoren för teckningsoptioner av serie 2020/2021 oförändrade. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett inlösenpris om 5 SEK.

För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar antal aktier och röster i Bolaget med ytterligare 2 000 000 aktier och röster, och aktiekapitalet ökar med ytterligare 93 985,396397 SEK, motsvarande en utspädning om cirka 9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjande av teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Rössel, Finanschef
Telefon: +46 70 867 00 20
E-post: ar@adverty.com

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 mars 2021 kl. 10:00 CET.

Om Adverty

Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonserings-teknik byggd för mobilspel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London, New York, Madrid, Helsingfors, St Petersburg och Lviv. Mer information på www.adverty.com.

Prenumerera

Dokument & länkar